statystyka po angielsku

Temat przeniesiony do archwium
Czy ktoś zna słownictwo statystyczne? Może są gotowe jakieś wzory ? mam do przetłumaczenia
tekst poniżej, co jest dla mnie bardzo trudnym wyzwaniem...
Zmienne nominalne przedstawiono jako procenty lub frakcje. Zmienne ciągłe o rozkładzie normalnym przedstawiono jako średnie i odchylenia standardowe. Normalność rozkładu weryfikowano testem W Shapiro-Wilka. Zmienne porządkowe oraz zmienne ciągłe o rozkładzie odbiegającym od normalności podano jako mediany, wartości dolnego i górnego kwartyla oraz rozstępy międzykwartylowe (IQR). Do porównań zmiennych nominalnych zastosowano test Chi2 z poprawką Yatesa lub dokładny dwustronny test Fishera, w zależności od liczebności porównywanych grup. Do porównań zmiennych ciągłych w dwóch grupach stosowano test t-Studenta z niezależną estymacja zmiennych, w zależności od normalności rozkładu. Porównania większej liczby grup przeprowadzono za pomocą analizy wariancji (ANOVA) lub nieparametrycznej analizy wariancji Kruskala-Wallisa. Oceny siły korelacji dokonano za pomocą testu korelacji Pearsona. Wszystkie porównania przeprowadzono za pomocą pakietu statystycznego Statistica 12.0 (Statsoft, Tulsa, USA). Za poziom istotności statystycznej przyjęto p≤0,05
znajdz sobie dwujezyczne wydania czasopism naukowych, np. przez medsport.pl
i szukaj
edytowany przez mg: 15 maj 2016

« 

Pomoc językowa - tłumaczenia

 »

Pomoc językowa