Prosze o sprawdzenie.

Temat przeniesiony do archwium.
1.First, there is the invention of one or more hypotheses concerning the unobserved (and now unobservable) causes of the observed signs, and the circumstances in which they may have been made.
Najpierw opracowana zostaje jedna lub wiele hipotez. Hipotezy te dotyczą niezauważonych (a teraz niemożliwych do zauważenia) przyczyn obserwowanych symptomów, a także okoliczności, w których mogły zostać stworzone.
2.These hypotheses are then examined and discussed for their accuracy, coherence with background knowledge, and explanatory and predictive power. [12]

I haven’t been able to find from my reading any direct evidence that trackers will also place weight upon the relative simplicity and internal consistency of the competing hypotheses. But I would be prepared to bet a very great deal that they do. For these are, arguably, epistemic values which govern much of cognition in addition to hypothesis selection and testing (Chater, 1999
?
Hipotezy te zostają następnie przebadane i omówione pod względem trafności , spójności z [wiedzą o kontekstową?] oraz mocy eksplanacyjnej [wyjaśniającej] i predyktywnej.
3. One of them may emerge out of this debate as the most plausible, and this can then be acted upon by the hunters, while at the same time searching for further signs which might confirm or count against it.
Jedna z hipotez (?) może się wyłaniać z dyskusji jako najbardziej prawdopodobna. Wtedy badacze mogą się na niej opierać jednocześnie szukając dalszych oznak, które mogą ją potwierdzić lub obalić. Może podlegać działaniom badaczy.
4.In the course of a single hunt one can then see the birth, development, and death of a number of different ‘research programs’ in a manner which is at least partly reminiscent of theory-change in science (Lakatos, 1970).
W czasie pojedynczego poszukiwania można widzieć powstawanie, rozwój i zakończenie różnych ‘programów badawczych’ w sposób, który przynajmniej częściowo przypomina zmianę teorii (zmienność teorii?) w nauce.
5.The second point supporting the existence of an abductive ‘consumer system’ is this.
drugi punkt wspiera/potwierdza istnienie [abduktive] systemu odbiorczego w tym [to sie odnosi do jakiejs wczesniejszej idei czy czegos z kontekstu wczesniejszego]
6. Not only are abductive principles universal amongst humans, but it is hard to see how they could be other than substantially innate (Carruthers, 1992).
[abductive] zasady nie są tylko powszechne wśród ludzi; lecz trudno zrozumieć, jak mogłyby być faktycznie(?) wrodzone.
7.For since these principles are amongst the basic principles of learning, they cannot themselves be learned.
(Tych zasad, bedacych ponad podstawowymi zasadami uczenia sie nie mozna sie nauczyc)
Tych zasad nie można się nauczyć, gdyż są ponad podstawowymi zasadami uczenia się (?)
8.And neither are they explicitly taught, at least in hunter–gatherer societies.
Żadne z tych zasad nie są jasno(wyraźnie) wykładane, przynajmniej w społeczeństwie zbieracko-łowieckim.(król i złodziej??) myśliwych-zbieraczy?
Hunter= łowca,myśliwy,
Gatherer=zbieracz ??
9.While nascent trackers may acquire much of their background knowledge of animals and animal behavior by hearsay from adults and peers, very little overt teaching of tracking itself takes place.
o ile niedoświadczeni tropiciele mogą posiąść swoją podstawowa wiedzę o zwierzętach i ich zachowaniu dzięki opowiadaniom dorosłych bądź rówieśników, bardzo rzadko są w stanie przyswoić sobie te zasady poprzez naukę sama w sobie.
10.Rather, young boys will practice their observational and reasoning skills for themselves, first by following and interpreting the tracks of insects, lizards, small rodents, and birds around the vicinity of the camp-site, and then in tracking and catching small animals for the pot (Liebenberg, 1990).
Młodzi chłopcy chcą praktykować swe umiejętności obserwacji i rozumowania dla samych siebie, najpierw przez podążanie za śladami oraz interpretowanie śladów owadów, jaszczurek, małych gryzoni i ptaków w sąsiedztwie obozowiska, potem zaś w tropieniu i chwytaniu małych zwierząt [na posiłek?].
11.Nor are abductive principles taught to younger school-age children in our own society, in fact.
uprowadzeń dzieci w wieku szkolnych w społeczeństwie ??
Abductive zasady nie są także wykładane dzieciom w młodszym wieku szkolnym w naszym własnym społeczeństwie.
12. Yet experimental tests suggest that children’s reasoning and problem-solving is almost fully in accord with those principles, at least once the tests are conducted within an appropriate scientific-realist framework (Koslowski, 1996).
Jednak testy eksperymentalne sugerują, że rozumowanie dzieci i rozwiązywanie przez nie problemów są niemal w pełni zgodne z tymi zasadami, przynajmniej gdy testy są przeprowadzane w obrębie wyznaczonego systemu naukowo-realistycznego (?).
13.This is in striking contrast with many other areas of cognition, where naïve performance is at variance with our best normative principles. (For reviews see Evans and Over, 1996; Stein, 1996.)
To pozostaje w wyraźnej sprzeczności z wieloma innymi obszarami poznania, gdzie naiwne przedstawienia [tu chyba chodzi o wykonanie, zachowanie] jest niezgodne z najlepszymi zasadami normatywnymi.
14.In addition to a domain-general factual memory system, then, I have suggested that there may well be a domain-general faculty of abductive inference.
Jako dodatek do [?] systemów pamięci faktograficznej (faktualnej) sugeruję zatem, że może istnieć ‘’domain-general faculty’’ wniosków abdukcyjnych.
15.So there are, it seems, at least two likely domain-general consumer-systems for LF representations, which either co-evolved with language, or which were specially designed by evolution at some point after language had taken on its role as the medium of inter-modular integration.
Zatem mamy, wydaje się, przynajmniej dwa możliwe ‘’domain-general’’ systemy konsumenckie [?] dla reprezentacji logik formalnych, które albo powstały z języka, albo zostały specjalnie stworzone przez ewolucję w jakiejś chwili po tym, jak język przyjła swoją rolę jako medium integracji intermodularnej.(pomiedzy modułami).

Skąd zaczęrpnięte informacje:::::

(Lakatos, 1970).
Lakatos, I. (1970). The methodology of scientific research programmes. In: Criticism and the Growth of Knowledge, eds. I. Lakatos and A. Musgrave. Cambridge University Press.
Carruthers, 1992
Carruthers, P. (1992). Human Knowledge and Human Nature. Oxford University Press
(Liebenberg, 1990
Liebenberg, L. (1990). The Art of Tracking: the origin of science. David Philip Publishers
(Koslowski, 1996
Koslowski, B. (1996). Theory and Evidence. MIT Press
(For reviews see Evans and Over, 1996; Stein, 1996.)
Evans, J. and Over, D. (1996). Rationality and Reasoning. Psychology Press
Stein, E. (1996). Without Good Reason. Oxford University Press

« 

Pomoc językowa - tłumaczenia