sprawdzenie upoważnienia.

Temat przeniesiony do archwium
Bardzo proszę o pomoc w tłumaczeniu upoważnienia. Ja .... legitymujący się dowodem osobistym serii ... o numerze ...., zamieszkały w .... posiadający numer pesel .... upoważniam Pana ... legitymującego się dowodem osobistym serii ... o numerze ... do odebrania w moim imieniu notatek w ....

AUTHORIZATION
I .... holding the ID card series ... number residing in ..., living in ..., having a Social Seciuristy number ..., authorize Mr ... with ID number ...., in collect my behalf notes in ...

Czy to jest dobrze? Potrzebne mi jest takie urzędowe.