Sprawdzenie czy dobrze przetłumaczyłem abstrakt pracy magisterskiej

Temat przeniesiony do archwium
Po polsku:
Abstrakt
Czerniak jest nowotworem wywodzącym się z melanocytów, komórek wytwarzających melaninę – barwnik fotoprotekcyjny. Czerniak wykryty we wczesnym etapie rozwoju może być skutecznie leczony, jednakże w zaawansowanym stadium ma zdolność do tworzenia przerzutów i może prowadzić do śmierci. W wielu typach nowotworów obserwowano zmiany w poziomie O-GlcNAcylacji białek. O-GlcNAcylacja jest to potranslacyjna modyfikacja polegająca na przyłączeniu wiązaniem O-glikozydowym reszty β-N-acetyloglukozaminy (GlcNAc) do Ser lub Thr w łańcuchu polipeptydowym białek. Proces ten katalizowany jest przez dwa enzymy: β-N-acetyloglukozaminylotransferazę (OGT) przyłączającą GlcNAc do białka oraz β-N-acetylo-D-glukozaminidazę (OGA) odłączającą GlcNAc. Donorem GlcNAc jest urydynodifosfo-N-acetyloglukozamina (UDP-GlcNAc), który powstaje w szlaku biosyntezy heksozamin (HBP). O-GlcNAcylacja wpływa na wiele procesów komórkowych, takich jak transkrypcja, translacja, metabolizm, funkcjonowanie neuronów i stres. Zmiany w O-GlcNAcylacji mogą wpływać na cykl komórkowy, angiogenezę, inwazję i tworzenie przerzutów i wiele innych czynników mających wpływ na powstawanie i rozwój nowotworów. Celem badań było sprawdzenie obecności O-GlcNAcylowanych białek i ich poziomu w czerniaku oka i skóry z różnych stadiów progresji nowotworu. W badaniach pracowano na 4 liniach komórkowych. Trzy z nich pochodziły od czerniaka skóry: WM115 (pozioma faza wzrostu), WM793 (pionowa faza wzrostu), WM266-4 (metastatyczna z węzłów chłonnych), a jedna z czerniaka oka - Mel-202. Przygotowano ekstrakty białkowe w obecności inhibitora OGA – PUGNAc. Przeprowadzono western blotting z użyciem przeciwciał CTD110.6 oraz lektyny sWGA. Przeciwciała CTD110.6 o wiele lepiej wykryły O-GlcNAcylowane białka niż lektyna sWGA. W pionowej i metastatycznej linii komórkowej zaobserwowano pojawienie się O-GlcNAcji innych białek (dodatkowe prążki), która nie występowała w poziomej fazie wzrostu. W dodatku stwierdzono występowanie różnic w profilu O-GlcNAcylacji pomiędzy czerniakiem oka, a czerniakiem skóry.

Słowa kluczowe: czerniak, O-GlcNAcylacja, β-eliminacja


Po angielsku:Abstract
Melanoma is a cancer, which comes from melanocytes, cells which produce melanin - photoprotective pigment. When melanoma is detected at an early stage it can be effectively treated, however in advanced stage it has the ability to create metastases and can lead to death. In many types of tumors, changes in the O-GlcNAcylation level were observed. O-GlcNAcylation is a post-translational modification involving the attachment of the β-N-acetylglucosamine (GlcNAc) residue to Ser or Thr in the polypeptide chain of proteins by an O-glycosidic linkage. This process is catalyzed by two enzymes: O-linked N-acetylglucosamine transferase (OGT) which attaches GlcNAc to the protein and β-N-acetyl-D-glucosaminidase (OGA) which removes GlcNAc. UDP-GlcNAc is a GlcNAc donor, which is formed in the hexosamin biosynthetic pathway (HBP). O-GlcNAcylation has influence on many cellular processes such as transcription and translation, metabolism, neuronal function and stress. Changes in O-GlcNAcylation can affect the cell cycle, angiogenesis, invasion and metastasis and many other factors affecting the formation and development of tumors. The aim of the study was to check the presence of O-GlcNAcylated proteins and their level in uveal and cutaneous melanoma in the different stages of cancer. The studies were worked on four cell lines. Three of them came from skin melanoma: WM115 (radial growth phase), WM793 (vertical growth phase), WM266-4 (metastatic from lymph nodes) and one from melanoma of the eye - Mel202. Protein extracts were prepared with in the presence of OGA inhibitor - PUGNAc. Western blotting with CTD110.6 antibody and sWGA lectin was performed. CTD110.6 antibody better detected O-GlcNAcylation protein than sWGA lectin. In vertical growth phase and metastatic additional O-GlcNacylation of proteins was observed (additional bands), which was absent in vertical growth phase. In addition diffrences in O-GlcNAcylation profile between cutaneous and uveal melanoma was observed
Key words: melanoma, O-GlcNAcylation, β-elimination
nie jest zle
oczywiscie, gdyby poprawic wszystkie bledy gramatyczne, to bylby poprawki w kazdym zdaniu, ale calosc jest napisana niezle jak na nielingwistę. Jezeli jednak studiujesz filologie lub lingwistyke, to gramatycznie jest troche slabo, np. kwestia przeciknkow przed which.

Four cell lines were used - to trzeba by wstawic zamiast zdania z worked
1
Tylko gramatyczne i ling. poprawki. Wszystkie nazwy musisz sam sprawdzic.

Melanoma is a cancer, which 'comes' (to slowo mi sie nie podoba, moze 'derives') from melanocytes, cells which produce melanin - A photoprotective pigment. When melanoma is detected at an early stage it can be effectively treated, however in AN advanced stage it has the ability to create metastases and can lead to death. 'In many types of tumors' (tutaj nie jest jasno o czym mowisz, czy o 'melanoma' czy tak ogolnie, trzeba to poprawic), changes in the O-GlcNAcylation level were observed.
The aim of 'the' (tutaj dalabym THIS) study was to check the presence of O-GlcNAcylated proteins and their level in uveal and cutaneous melanoma in the different stages of cancer.
'The studies were worked on four cell lines' (tutaj zrob jak mg wyzej napisal)
Three 'of them' (mysle, ze niepotr) came from skin melanoma: WM115 (radial growth phase), WM793 (vertical growth phase), WM266-4 (metastatic from lymph nodes) and one from THE melanoma of the eye - Mel202.
In THE vertical growth phase and metastatic (tutaj mi brakuje slowa) additional O-GlcNacylation of proteins was observed (additional bands), which was absent in THE vertical growth phase. In addition 'diffrences' (ortog, slowo differences) in O-GlcNAcylation profile between cutaneous and uveal melanoma 'was' (tutaj WERE, dlatego, ze wczesniej masz differences l. mnoga) observed
1
Melanoma is a type of cancer
zamiast comes from, moze stems from

« 

Pomoc językowa - Sprawdzenie

 »

Pomoc językowa