tłumaczenie

Mam prośbę o sprawdzenie poniższego tłumaczenia
Materiał badawczy pozyskano metodą sondażu diagnostycznego. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety składający się z metryczki oraz części głównej badającej czynniki stresogenne, które wpływają na pracę nauczyciela.

The diagnostic survey was carried out to collect the data based on a questionnaire. The questionnaire consists of two parts which include: socio-demographic characteristics and the main part examining stress factors which affect teachers' work environment.
moze tak:
A diagnostic survey was undertaken collecting data extracted from a questionnaire including socio-demographic characteristics and a main part which examined stress factors affecting teachers' work environment.
Dziękuję bardzo za pomoc.