Metody nauki

Metoda komunikacyjna kładzie nacisk na rozwój mówienia i rozumienia ze słuchu. Rozwija umiejętności czytania ze zrozumieniem i pisania.

W metodzie używamy podręczników renomowanych wydawnictw. Podręczniki podzielone są na moduły, z których każdy zawiera przynajmniej dwa rozdziały. Pomiędzy modułami znajdują się jednostki o charakterze powtórzeniowo-utrwalającym. Każdy rozdział książki poświęcono odrębnej problematyce; jednocześnie jednak zadbano, by jednostkę tematyczną podręcznika stanowił moduł.

Cel ten osiągnięto poprzez dobór szerokich, wieloaspektowych zagadnień stanowiących podstawę poszczególnych modułów. W ten sposób rozdziały, zamiast stanowić odrębne cząstki tematyczne, prezentują treści bezpośrednio związane z nadrzędną tematyką modułu. Zabieg taki pozwala na bardziej wnikliwą analizę problematyki poruszanej w książce, co z kolei sprawia, że uczeń koncentruje się na treści rozdziałów i używa języka jako narzędzia komunikacji, osiągając tym samym nadrzędny cel nauki języka obcego. Do podręczników w zależności od postępów słuchacza i poziomu dobieramy dodatkowe materiały autorskie. Korzystamy również z materiałów audio i video. Prowadzimy dodatkowe warsztaty w formie wykładów połączonych z ćwiczeniami, dzięki którym bardziej skomplikowane zagadnienia gramatyczne stają się bardziej przejrzyste.