Profil użytkownika sckk

sckk

Imię:

sckk 

Płeć:

kobieta 

Wiek:

 

Mieszkam w:

Bielsko-Biała 

O sobie:

Projekt „ŚLĄSKIE CENTRUM KOMPETENCJI KLUCZOWYCH – SUBREGION POŁUDNIOWY” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Podziałanie 11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT.

Celem projektu: jest wzrost kompetencji kluczowych u 252 osób pracujących z Subregionu Południowego województwa śląskiego, w wieku 18 lat i więcej, uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach
i kursach, należących do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną
i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m.in. osoby o niskich kwalifikacjach
i osoby powyżej 50. roku życia; które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji w obszarze umiejętności ICT i/lub w znajomości języków obcych poprzez udział w szkoleniu komputerowym i/lub językowym do 31.08.2022 r. 

Rejestracja:

1 miesiąc, 20 dni temu

Ostatnie logowanie:

1 miesiąc, 20 dni temu

aktywność na forum Szlifuj swój angielski

tematów: 1, zobacz tematy użytkownika sckk

wpisów: 1, zobacz wpisy użytkownika sckk