Program pracy z uczniem zdolnym "My way to success" Język angielski

Temat przeniesiony do archwium.
PROGRAM PRACY
Z UCZNIEM ZDOLNYM
"MY WAY TO SUCCESS"
JĘZYK ANGIELSKI

Opracowała:

Irena Werpuczyńska
Nauczyciel języka angielskiego

WSTĘP:

Nauka języka angielskiego pełni bardzo ważną rolę we współczesnym świecie. Pozwala na umiejętne korzystanie ze światowego przepływu informacji. Język angielski jest najczęściej używanym środkiem komunikacji w europejskim obszarze kulturowym. Ważny jest również kontakt z kulturą i obyczajowością krajów anglojęzycznych, gdyż sprzyja to porozumieniu między narodami i tolerancji wobec różnic kulturowych.
Program pracy z uczniem zdolnym jest adresowany do uczniów, którzy łatwo przyswajają treści nauczania z języka angielskiego, mają dobrą pamięć, aktywnie i systematycznie pracują na zajęciach. Program ten obejmuje uczniów z klas IV i VIII szkoły podstawowej. Program będzie realizowany na zajęciach pozalekcyjnych, na tzw. kółku języka angielskiego. Na zajęciach pozalekcyjnych uczniowie skupią swoją uwagę na rozszerzonych zagadnieniach mających związek tematyczny z materiałem programowym oraz ponadprogramowym danej klasy. Program ten w swoim założeniu uwzględnia przede wszystkim potrzeby i zainteresowania uczniów zdolnych. Uczniowie uzdolnieni zaliczeni do kategorii specjalnych potrzeb edukacyjnych wymagają indywidualizacji kształcenia, wspierania ich rozwoju oraz wdrożenia ich do samodzielnego uczenia się i rozwijania zdolności. Podstawowe strategie w pracy z uczniem zdolnym polegają na wzbogacaniu programów i przyspieszaniu tempa kształcenia. Program pozwoli uczniom rozwinąć zainteresowania i zdolności językowe. Realizacja przedstawionych celów wyzwoli i utrwali postawę twórczą ucznia, wyrobi poczucie odpowiedzialności, systematyczności, potrzebę poprawnego i płynnego wypowiadania się w języku angielskim. Program stwarza możliwość kształtowania osobowości młodego uzdolnionego człowieka i dalszego rozszerzania jego horyzontów myślowych.


CELE OGÓLNE PROGRAMU:

• rozwijanie zdolności poznawczych,
• rozwijanie tendencji do stałego zwiększania posiadanego zasobu wiedzy,
• korzystanie z posiadanej wiedzy w sposób twórczy,
• wdrażanie do procesu samokształceniowego,
• nauka stawiania, realizowania i oceniania własnych celów edukacyjnych,
• kształtowanie umiejętności organizowania pracy, odpowiedzialności za powierzone zadania i ogólny wynik pracy.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:

• wzbogacenie zasobu słownictwa, zwrotów i znajomości struktur gramatycznych,
• rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem zapewniających komunikację językową w sytuacjach życia codziennego,
• podniesienie kompetencji umiejętności językowych czyli mówienia, pisania, czytania oraz słuchania,
• rozwój świadomości językowej,
• motywowanie uczniów do systematycznego pogłębiania wiedzy,
• rozwijanie ciekawości poznawczej oraz aktywności intelektualnej uczniów,
• przygotowywanie uczniów do udziału w różnego rodzaju konkursach (szkolnych, międzyszkolnych, ogólnopolskich)
• poszerzanie wiedzy na temat kultury krajów anglojęzycznych.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:

• przydzielanie uczniom zdolnym trudniejszych zadań podczas pracy grupowej lub indywidualnej,
• umożliwienie udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
• stwarzanie uczniom zdolnym sytuacji wyboru zadań, ćwiczeń o większej skali trudności lub prac dodatkowych,
• przydzielanie uczniom zdolnym specjalnych ról: asystenta, lidera itp.,
• zachęcanie do czytania publikacji, oglądania angielsko-języcznych programów telewizyjnych, słuchania audycji radiowych w języku angielskim,
• stopniowe zwiększanie wymagań,
• samodzielne poznawanie przez ucznia nowego materiału,
• udział uczniów zdolnych w konkursach językowych,
• samodzielne układanie zadań, ćwiczeń, łamigłówek, krzyżówek, rebusów, zagadek,
• wdrażanie do samodzielności, systematyczności,
• pomoc w zdobywaniu materiałów do samodzielnej pracy ( książki, płyty CD, programy komputerowe, filmy itp.),
• umożliwienie pracy innymi technikami np. przez Internet,
• danie uczniowi możliwości dzielenia się swoimi osiągnięciami z kolegami np. w gazetce szkolnej, ściennej, podczas uroczystości, konkursów,
• organizowanie konkursów przedmiotowych z uwzględnieniem pomysłów uczniów zdolnych,
• współpraca z rodzicami, pedagogizacja rodziców na temat pracy w domu z uczniem zdolnym,
• zaangażowanie uczniów zdolnych do promocji szkoły,
• tworzenie odpowiedniej atmosfery, w której uczeń będzie doceniany i szanowany,
• kształtowanie u ucznia wiary we własne siły i umiejętności,
• uaktywnianie ucznia,
• obserwacja rozwoju uzdolnień ucznia,
• stworzenie odpowiednich warunków do pracy indywidualnej,
• umożliwienie przejawiania inicjatywy.


METODY PRACY:

• zabawy, gry dydaktyczne w języku angielskim,
• drama, inscenizacja
• praca z użyciem komputera,
• projekty,
• dyskusje dydaktyczne w języku angielskim.

FORMY PRACY:

• grupowa ,
• indywidualna,
• w parach.


EWALUACJA CELÓW:

• obserwacje,
• rozmowy z rodzicami i uczniami,
• analiza wyników uczniów.

TREŚCI NAUCZANIA:

SŁOWNICTWO:
• części ciała
• ubrania
• rodzina
• zwierzęta
• jedzenie
• dom
• szkoła
• sport
• zdrowie
• miasto
• wakacje
• pogoda
• świat dookoła nas
• transport
• zakupy
• składanie próśb
• pozdrowienia
• wyrażenia czasowe
• zajęcia w czasie wolnym

GRAMATYKA:
• to be
• Present Simple
• Present Continuous
• liczba pojedyncza, mnoga rzeczownika
• forma dzierżawcza rzeczownika
• przymiotniki
• stopniowanie przymiotników
• przedimki: a, an, the
• zaimki: osobowe, przymiotne, dopełnieniowe
• wyrazy pytające: who, which, how old….
• There is / there are
• this, that, these, those
• tryb rozkazujący
• some, any, a lot of, much, many,…
• zaimki dzierżawcze
• Past Simple
• Past Continuous
• Present Perfect
• Future Simple
• czasowniki modalne: must, musn`t, have to, would, shall
• przysłówki czasu, częstotliwości, sposobu
• zdania warunkowe

TEMATYKA ZAJĘĆ:

1) Człowiek; Udzielanie informacji.
2) Miejsce zamieszkania; Present simple
3) Edukacja; Wyrażanie opinii i upodobań.
4) Praca; Present continuous
5) Próbny arkusz egzaminacyjny nr 1
6) Życie prywatne; Zapraszanie i składanie życzeń.
7) Żywienie; Past Simple
8) Zakupy i usługi; Składanie propozycji i udzielanie porad.
9) Podróżowanie i turystyka; Past continuous
10) Próbny arkusz egzaminacyjny nr 2
11) Kultura; Wyrażanie nakazów i zakazów.
12) Sport; Present perfect
13) Zdrowie; Pytanie o pozwolenie i wyrażanie prośby.
14) Nauka i technika; Future Simple
15) Próbny arkusz egzaminacyjny nr 3
16) Świat przyrody; Sposoby zwracania się do rozmówcy (scenki sytuacyjne).
17) Życie społeczne; Present continuous do wyrażenia przyszłych planów.
18) Rozumienie ze słuchu – wybór wielokrotny.
19) Rozumienie ze słuchu – dobieranie, uzupełnianie luk.
20) Próbny arkusz egzaminacyjny nr 4
21) Znajomość funkcji językowych – dobieranie (zadania z nagraniem).
22) Znajomość funkcji językowych – uzupełnianie luk (mini dialogi, z podanymi wyrazami).
23) Rozumienie tekstów pisanych – dobieranie zdań do luk w tekście, dobieranie tekstów do zdań.
24) Znajomość środków językowych – uzupełnianie luk (opis zdjęcia), układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych.


BIBLIOGRAFIA:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej
2. Program nauczania języka angielskiego w klasach IV – VIII szkoły podstawowej. Melanie Ellis, Anna Rak. Oxford University Press
3. Hanna Komorowska, 2001. Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa
4. Hanna Komorowska, 1999. O programach prawie wszystko. WSiP: Warszawa
5. Egzamin gimnazjalny. Testy Angielski. 2009. Edgard: Warszawa
6. Repetytorium gimnazjalisty. Język angielski. 2013.GREG: Kraków
7. Teraz egzamin ósmoklasisty. Język angielski.2017. Nowa Era. Warszawa
PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH
I CAN DO THAT

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Nauka języka angielskiego w edukacji dzieci i młodzieży jest bardzo ważna. Znajomość angielskiego pozwoli im w przyszłości na umiejętne korzystanie ze światowego przepływu informacji. Język angielski jest najczęściej używanym środkiem komunikacji w europejskim obszarze kulturowym i dlatego ważne jest, aby młode pokolenie uczyło się języka chętnie i efektywnie. Ucząc języka angielskiego warto przybliżyć uczniom kulturę, historię i obyczaje krajów , w których język angielski jest językiem urzędowym.
Program zajęć pozalekcyjnych umożliwi uczniom usystematyzowanie wiedzy i umiejętności z języka angielskiego, poznanie innej kultury i problemów nurtujących świat, nauczy tolerancji i wzbogaci ogólną wiedzę o świecie. Uczęszczanie uczniów na zajęcia wyrównawcze daje im możliwość wyrównania szans edukacyjnych, oraz rozwijania swoich umiejętności wypowiadania się , pisania czytania i rozumienia ze słuchu .
Program ten w swoim założeniu uwzględnia przede wszystkim potrzeby i zainteresowania uczniów. Duży nacisk należy położyć na tworzenie pozytywnego stosunku do nauki języka obcego poprzez częste zachwalanie uczniów zauważając ich postępy oraz wzbudzanie w nich entuzjazmu do nauki języka angielskiego.


CELE PROGRAMU

Cele programu zakładają:
1. Wzbogacenie wiedzy językowej uczniów;
2. Podniesienie poziomu kompetencji językowych: mówienia, słuchania, pisania i czytania;
3. Utrwalenie poznanych oraz zaznajomienie się z nowymi zagadnieniami gramatycznymi;
4. Zwiększenie zasobu słownictwa;
5. Rozwijanie ciekawości poznawczej i aktywności intelektualnej uczniów;

Program realizuje również zadania:
- umożliwienie uczniom w stopniu podstawowym rozumienia i posługiwania się językiem angielskim
- wzbudzanie zainteresowania i motywowanie do nauki języka obcego
- uwrażliwianie ucznia na korzyści płynące ze znajomości tego języka
- nauka umiejętności komunikacyjnych w typowych sytuacjach życia codziennego
- integracja treści nauczania ze światem bliskim uczniom na tym etapie rozwoju
- rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości i wiary w możliwość wypowiadania się w języku obcym
- zapoznanie uczniów z tradycjami i kulturą krajów anglojęzycznych
- rozwijanie umiejętności mówienia, słuchania, pisania i czytania
- wyposażenie uczniów zdolnych w większy zasób wiadomości i umiejętności
- kształcenie i doskonalenie umiejętności komunikacji, pisania i jej dokumentowania,
- planowania i organizowania własnej nauki,
- interpretowania wyników swojej pracy – plakaty, prezentacje multimedialne
Metody pracy:
 Tradycyjne;
 Aktywizujące, takie jak:
 Drama;
 Układanie dialogów;
 Przeprowadzanie wywiadów;
 Tworzenie plakatów i projektów;
 Dyskusja;
 Gry i zabawy.

Formy pracy:
 Indywidualna;
 Grupowa;

Ocenianie:
 Samoocena ucznia;
 Nagradzanie każdej aktywności, wspieranie dociekliwości, promowanie inicjatywy podejmowania się określonych zadań.

TEMATYKA NAUCZANIA
1. Rodzina, konstrukcja have/has got
2. Czas wolny, czas Present Simple - zdania oznajmujące
3. Zainteresowania, Czas Present Simple - przeczenia i pytania
4. Dom, konstrukcja there is/are
5. Zawody, konstrukcja to be going to
6. Życie codzienne
7. Ubrania, dialog w sklepie
8. Uczucia, dialog u lekarza
9. Kraje i narodowości
10. Dane personalne, wypełnianie ankiet
11. Umiejętności, czas Present Continuous
12. Media, czas Present Continuous
13. Miejsce zamieszkania
14. Pogoda, czas Past Simple
15. Klęski żywiołowe, czas Past Simple przeczenia i pytania
16. Podróżowanie, czas Past Continuous
17. Krajobraz, opisywanie zdjęć
18. Artykuły spożywcze, dialog w sklepie
19. Kupowanie jedzenia w restauracji
20. Kultura, święta w Wielkiej Brytanii
21. Rodzaje filmów
22. Uroczystości w różnych krajach
23. Przysłówki opisujące ludzi
24. Sport, Czas Future Simple
25. Dom, pomieszczenia, wyposażenie wnętrz
26. Cechy charakteru
27. Święta i tradycje
28. Wygląd zewnętrzny
29. Przestępcy
30. Edukacja, przedmioty szkolne.
31. Czasowniki modalne.
Program jest przeznaczony do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych.

SPOSOBY EWALUACJI

Ewaluacja powinna pomóc w:
 Sprawdzeniu, czy spełnione zostały oczekiwania organizatora i uczestników procesu;
 Określeniu związku między sposobami i warunkami działania a końcowymi wynikami;
 Lepszym planowaniu dalszego działania.

Ewaluacji podlegać będą:
 Efekty pracy uczniów, czyli osiągnięcia (po realizacji programu);
 Jakość pracy uczniów (po I i II semestrze);
 Jakość pracy nauczyciela (po wybranych zajęciach);
 Metody realizacji programu i trafność ich wyboru;
 Umiejętność pracy samodzielnej i w grupie, koncentracja i zaangażowanie, zainteresowanie, twórczość, inicjatywa, samodyscyplina.

Formy ewaluacji:
 Obserwacje umiejętności i postaw(w trakcie zajęć);
 Ankiety, karty samooceny, wywiady –jako ewaluacja sumująca po realizacji programu;
 Prace praktyczne - proces tworzenia i jego efekt;
 Test na rozpoczęcie i na koniec zajęć.


Opracowała:
Irena Werpuczyńska
Nauczyciel języka angielskiego

« 

Pomoc językowa

 »

Pomoc językowa