Streszczenie pracy licencjackiej - proszę o sprawdzenie, sprawa dość pilna

Temat przeniesiony do archwium
Witam,

skleciłam streszczenie pracy licencjackiej. Czy ktoś z Państwa mógłby zerknąć i wyłapać błędy i zbyt niezdarne wyrażenia, które pewnie tam są?


Utwory literackie niwelujące lęki u dzieci

Streszczenie
Praca omawia utwory literackie niwelujące lęki u dzieci. Literatura jest jedną z metod pomagającą zwalczać niepokój i strach. Dzieci często nie mogą odnaleźć się w trudnej dla nich sytuacji, której nie potrafią zrozumieć, natomiast rodzice niejednokrotnie mają problem z tym, aby właściwie i rzeczowo wyjaśnić dzieciom sytuację, w której się znalazły. Z pomocą rodzicom, jak i ich dzieciom, przychodzą bajki terapeutyczne. Są to utwory napisane prostym, zwięzłym językiem. Opisują one różnego rodzaju trudne sytuacje życiowe z perspektywy dziecka, dzięki czemu łatwiej jest się zidentyfikować odbiorcy z bohaterem. Wyróżniamy trzy rodzaje bajek: bajki psychoedukacyjne , psychoterapeutyczne i relaksacyjne. Każdą, z tych bajek można zastosować w odrębnej sytuacji.
W pracy zbadano, czy bajki są pomocne w niwelowaniu lęków u dzieci w wieku przedszkolnym. Przypuszczano także, że w przedszkolach są stosowane elementy bajkoterapii i dzieci chętnie biorą w nich udział. Zbadano także czy dzieciom łatwiej jest się zidentyfikować z bohaterem opowieści w sytuacji, gdy bohater przeżywa te same problemy co odbiorca. Sprawdzono także, czy płeć dziecka ma znaczenie w procesie identyfikowania się z bohaterem historii.
Z badań wynika, że wszystkie osoby piastujące stanowiska dyrektorów placówek przedszkolnych i wszyscy ankietowani nauczyciele znają i stosują elementy bajkoterapii w pracy z dziećmi. Potwierdzono również, że dzieciom łatwiej jest się zidentyfikować z bohaterem opowiadania w sytuacji, w której bohater przeżywa takie same problemy jak odbiorca. Badania wykazały także , że płeć dziecka nie ma wpływu na identyfikację z bohaterem.
Słowa kluczowe zawarte w pracy: bajkoterapia, literatura, dzieci w wieku przedszkolnym, nauczyciel, lęk

Literary works eliminating children’s fears

Abstract

The subject of this thesis are literary works eliminating children’s fears. Literature is one of the methods to help overcome anxiety and fear. Children often don’t know how to deal with a difficult situations which they cannot understand, while parents are sometimes not in a position to tell them exactly and accurately what happened. Therapeutic fairy tale come to the assistance of parents and children. These are works written in plain, concise language. They describe various types of difficult situations from the perspective of the child, making it easier to identify the listener with the fairy tale characters. We distinguish 3 types of fairy tales: psychoeducational, psychotherapeutic and relaxation. Each of these fairy tales can be applied in a separate situation.
Conducted research was aimed at investigating whether fairy tales are of help in eliminating pre-schooler’s fears. It was also assumed that in kindergartens are used elements of fairy tales therapy and children are happy to take part in them. It was also examined whether children are easier to identify with the figure of the story, when the character experiences the same problems as the recipient. It has also been checked whether the child's gender is meaningful in the process of identifying with the figure.
Studies appeared that 100% of the people serve as directors of kindergartens and 100% of surveyed teachers know and apply element of fairy tale therapy in their work with children. It has also been confirmed that children are easier to identify with the figure of storytelling in a situation where the characters experiences the same problems as the recipient. Studies appeared that the child's gender does not affect the identification of the fairy tale character.
Key words: fairytele therapy, literature, preschool children, teacher, anxiety
PS. Jestem tak naprawdę samoukiem, jeśli chodzi o angielski, więc proszę o wyrozumiałość. ;)
Nie ma potrzeby dublowania wpisów ;))
Nie jestem żadnym specjalistą więc proszę brać z dystansem to co napiszę, ale kilka zdań bym zmienił

It was also assumed that in kindergartens are used elements of fairy tales therapy and children are happy to take part in them.

Nie powinno być elements of fairy tales therapy are used in kindergartens ?

Jeśli już takie przypuszczenie się pojawia to by chyba warto było też wspomnieć czy okazało się prawdziwe.

It was also examined whether children are easier to identify with the figure of the story, when the character experiences the same problems as the recipient.

Tutaj wydaje mi się, że zamiast were easier powinno być find it easier a figure chyba też nie do końca pasuje, to się raczej używa w kontekście ważnych postaci.

Studies appeared that 100% of the people serve as directors of kindergartens and 100% of surveyed teachers know and apply element of fairy tale therapy in their work with children

Po people powinno być serving albo who serve. Studies appear nie brzmi do końca dobrze, dlaczego by nie użyć revealed albo showed?

Studies appeared that the child's gender does not affect the identification of the fairy tale character.

To samo co wcześniej. Do tego w tym przypadku druga część nie brzmi fajnie, moim zdaniem powinno być does not affect the proccess/way of identyfying with the fairy tale character Bo w obecnej formie to bardziej mowa o identyfikacji jakieś postaci (w sensie ujawnienie jej tożsamości) niż o identyfikowaniu się dziecka z bohaterem.

Jeśli ktoś wie lepiej to pisać śmiało
@Aaric, nie wiedziałam, gdzie zamieścić, więc trafił i tu, i tam. Myślałam, że siły wyższe usuną ten zbędny i źle umieszczony, ale one chyba tu nie bywają? ;)
I tu, i tam wczytuję się w komentarze i za wszelkie uwagi dziękuję. @StefanowiStefanowi1 również.
Poprawki naniosłam, bo są jak najbardziej sensowne.
Gdyby ktoś jeszcze coś mógł zasugerować, to proszę o dalsze uwagi.
Studies appeared np studies show
zamiesciłem inne uwagi ;))
Jesli ktos wie lepiej to pisac smialo.....this made me laugh.
Temat przeniesiony do archwium