Kłopot z przetłumaczeniem

Temat przeniesiony do archwium
Witajcie,

mam kłopot z pewnym tekstem nie jestem pewny tłumaczenia, czy moglibyście sprawdzić, i ewentualnie pomoc wprowadzić korektę?

Sociologists have contributed much to our knowledge of violence, which is regarded as social processes and institutions.
->
Socjologowie wnieśli znaczny wkład w naszą wiedzę na temat przemocy, którą traktują jako procesy i instytucje społeczne


In sum, bullying and victimisation are outcomes of pressures created by negative social relationships or negative experiences , which has been supported by a
large body of empirical research findings.

->
Podsumowując, zastraszanie i wiktymizacja, są wynikiem nacisków wywołanych negatywnymi relacjami społecznymi lub negatywnymi doświadczeniami które zostało oparte to w dużym zbiorze wyników badań empirycznych

In other words, peer victimised youth identify abusive peer relations as a strain, which is more likely to cause offending behaviours. As a result, bullying as a source of strain has been identified in several studies
->
Innymi słowy, rówieśnicza wiktymizowana młodzież, identyfikuje znieważające relacje rówieśnicze jako napięcie, co uprawdopodabnia, że spowodują one ubliżające zachowania.
W związku z tym, w wielu badaniach zastraszanie zidentyfikowano jako źródło napięcia.

One study found that youth who reported experiencing strain are at an elevated risk of participating in both face-to-face bullying and cyberbullying
->

Jedno z badań wykazało, że młodzież, która zgłosiła występowanie napięcia, jest narażona na podwyższone ryzyko bezpośrednich szykan (twarzą w twarz, jak i też cyberprzemocy
which has been supported - nie 'które', przecież to niegramatyczne. np. 'Za takim wnioskiem przemawiają wyniki licznych'

peer victimised = victimised by peers

co z duzym prawdopodobienstwem prowadzi do

nie wiem, czy 'ublizajace zachowania' to poprawny termin

zgłasza

bullying jako szykany? Ty znasz terminologie, nie ja.
A i to chodzi o przetłumaczenie z angielskiego na polski, czyli te polskie zdania to moje.

« 

Nauka języka

 »

Pomoc językowa - Sprawdzenie