Profil użytkownika artur2011 - wpisy na forum

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH Zadanie 4. Przeczytaj tekst, z którego usunięto 4 zdania. Wpisz w każdą lukę (4.1.–4.4.) literę, która oznacza brakujące zdanie (A–E) , tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. Scarlett Johansson is a famous American actress and musician. She aspired to become an actress from a young age. She appeared in an o – Broadway production at the age of eight. When she was ten, 4.1. _________________. The Hor…
SŁOWNICTWO potrzebuje rozwiazan plz pomozcie Zadanie 2. Połącz elementy w pary a następnie uzupełnij nimi podane zdania (2.1.–2.5.). • temporary • candidate • make • work • spare • ti me • suitable • job • voluntary • a living 2.1. If you want to do some ________________ , you can join our team at the local animal shelter. 2.2. In my _____________________ I like riding my bicycle or meeting my friends. 2.3. I’m looking for a _________________ . I need to earn some money during the holidays befor…
Zadanie 3. Uzupełnij dialog. Wpisz w każdą lukę (3.1–3.3.) brakujący fragment wypowiedzi, tak aby otrzymać spójne i logiczne teksty. Luki należy uzupełnić w języku angielskim. 3.1. X: ______________________! The fl oor is wet. Don’t run or you’ll break a leg. Y: Oh, sorry. I didn’t see the sign. 3.2. X: Sam, stop it. You are acting silly. You ___________________ any more! Y: Sorry, Mum. I didn’t mean to upset you. 3.3. X: Sam, do you want to go to the cinema tonight? Y: I can’t, sorry. My dad…