tlumaczenie

Temat przeniesiony do archwium
The Cerne Abbas giant is a hill figure of a giant naked man on a hillside near the village of Cerne Abbas to the north of Dorchester in Dorset, England. The 55 metre (180 feet) high, 51 metres (167 feet) wide figure is carved into the side of a steep hill and is best viewed from the opposite side of the valley or from the air. The carving is formed by a trench 30cm (1 foot) wide and about the same depth which has been cut through the grass and earth into the underlying chalk. In his right hand the giant holds a knobbed club 36.5 metres (120 feet) long.


History

Like several other chalk figures carved into the English countryside, the Cerne Abbas giant is often thought of as an ancient creation. Like many of the other figures, however, its history cannot be traced back further than the late 17th century, making an origin during the Celtic or Roman periods unlikely. Above and to the right of the Giant's head is an earthwork known as the "Trendle" or "Frying Pan"; medieval writings refer to this location as 'Trendle Hill' but make no mention of the giant, leading to the conclusion that it was probably only carved about 400 years ago. It is interesting to note in this regard that the Uffington White Horse (an unquestionably prehistoric hill figure on the Berkshire Downs) was noticed and recorded by medieval authors.


The earliest written reference to the Giant was made in 1694 in a record for payment in the Cerne Abbas churchwarden's accounts of 3 shillings towards the re-cutting of the giant. This was followed by references in 1742, and in 1751, John Hutchins wrote in his Guide to Dorset that the carving had only been done the previous century. It is now believed that it was probably made by servants of the Lord of the Manor Denzil Holles during the English Civil War. There has been speculation that the figure is a parody of Oliver Cromwell, who was sometimes mockingly referred to as "England's Hercules" by his enemies; the Hercules connection is strengthened by the recent discovery of an obliterated line perhaps representing an animal skin (see below). A local legend says that a real giant was killed on the hill and that the people from Cerne Abbas drew round the figure and marked him out on the hillside.


Appearance

Very much a phallic symbol because of the distinct erect penis and testicles, for hundreds of years it was local custom to erect a maypole within the earthwork about which childless couples would dance to promote fertility and even today childless couples are known to visit the site in order to copulate in the hope that they might have a child.[citation needed]

Recently, a group of archaeologists using special equipment found that part of the carving had been allowed to be obliterated. According to these findings, the free arm should have held a depiction of an animal's skin, giving credence to the theory that the giant was a depiction of a hunter or, alternatively, Heracles with the skin of the Nemean Lion over his arm. It has also been suggested that his large erection is in fact a result of merging a circle representing his navel with a smaller penis at some time.[citation needed] Because the erect penis is 15% the length of the drawing (excluding the club), the penis length would equal roughly 26cm (10.5 inches) on the average male frame.
Czy naprawde myslisz, ze ktos ma tyle czasu, zeby poswiecic na tlumaczenie tych dlugich 2 tekstow - wiem, wiem, ze ty masz inne sprawy do zalatwienia - przeciez musisz odpoczac, zabawic sie, - a my - my to mozemy za Ciebie odrobic.
Takie tlumaczenia sa robione przez specjalistow - prosze zaplacic - to dostaniesz to na jutro.
Dam Ci tłumaczenie odpowiadające twojemu podejściu do sprawy:

Cerne Abbas olbrzym jest cyfrą górki olbrzymiego nagiego mężczyzny na stoku blisko wsi Cerne Abbas na północ od Dorchester w Dorset, Anglii. 55 metra (180 stóp) wysokich, 51 metrów (167 stóp) szeroka cyfra wyrzeźbiony do strony stromej górki i najlepiej jest obejrzał z przeciwnej strony doliny lub od powietrza. Rzeźba jest utworzona przez rów 30cm (1 stopę) szeroki i o tej sam głębi, która została ucięta przez trawę i ziemię do podlegającej kredy. W jego prawej ręce olbrzym trzyma knobbed klub 36.5 metrów (120 stóp) długich.


Historia

Jak kilka innych cyfr kredy wyrzeźbiła do angielskiej wsi, Cerne Abbas olbrzym często jest przemyślany z jako starożytne tworzenie. Jak dużo innych cyfr, jakkolwiek, jego historia nie może zostać wytropiona dalej niż późnego 17. wieku, robiąc pochodzenie podczas języków celtyckich lub rzymskich okresów nieprawdopodobnych. Powyższy i w prawo głowy Olbrzyma są robota ziemna znane jako "Trendle" lub "Patelnia"; średniowieczne pisanie odnoszą ale nie robią żadnej wzmianki olbrzyma, prowadząc do wniosku, że to prawdopodobnie tylko zostało wyrzeźbione około 400 lat temu. To jest interesowanie, by zauważyć w związku z tym, że Uffington Biały Koń (niewątpliwie prehistoryczna cyfra górki na Berkshire Spadki) został zauważony i był rejestrowany przez średniowiecznych autorów.


Najwcześniej napisane odniesienie do Olbrzyma być wyprodukowane w 1694 w zapisie dla płatności w opisach Cerne Abbas churchwarden's 3 szylingów do odnośnie ucinania olbrzyma. To był śledzonym przez odniesienia w 1742 i w 1751, John Hutchins napisał jego Przewodnika do Dorset, że rzeźba tylko została zrobiona poprzedni wiek. Teraz wierzy, aby to było prawdopodobnie zrobione przez służących lorda Dwór Denzil Holles podczas Anglików Wojny domowej. Były spekulacje, że cyfra jest parodią Olivera Cromwell, który czasami kpiąco był zwany "Herculesem Anglii" przez jego wrogów; Hercules związek jest wzmocniony przez niedawne odkrycie wymazanej linii może reprezentującej skórę zwierzęcia (patrzcie poniżej). Miejscowa legenda mówi, że prawdziwy olbrzym został zabity na górce i, że ludzie od Cerne Abbas zgromadził się naokoło cyfry i oznaczył go na stoku.


Pojawienie się

bardzo falliczny symbol z powodu odmiennego stojącego penisa i jąder, dla setek lat to było miejscowy zwyczaj, by wznieść ozdobny słup w robocie ziemnej, o której bezdzietne pary tańczyłyby, by wypromować urodzajność i wiadomo, że nawet dzisiaj bezdzietne pary odwiedzają miejsce, aby, by kopulować w nadziei, że oni mogliby mieć dziecko.[cytat potrzebował,]

Ostatnio, grupa archaeologists używających specjalne wyposażenie znalazła, że tej części rzeźby wolno było zostać wymazany. Zgodnie z tymi odkryciami, wolna ręka powinna była trzymać przedstawienie skóry zwierzęcia, dając wiarę do teorii, że olbrzym był przedstawieniem myśliwego lub, alternatywnie, Heracles ze skórą Nemean lwa ponad jego ręką. To również zostało sugerowane, że jego duże wzniesienie jest faktycznie skutkiem połączenia okręgu reprezentującego jego pępek z mniejszym penisem w jakimś razie.[cytat potrzebował,] Ponieważ stojący penis jest 15% długością rysunku (wykluczającego klub), długość penisa równałaby się z grubszą 26cm (10.5 calami) przeciętnie rama mężczyzny.

Jeśli nie chcesz dosta kosy w szkole, nie przepisuj żywcem !:D
cos wiedzialam, ze 'phallic symbol' i 'penis' skusi kogos.

« 

Pomoc językowa - tłumaczenia

 »

English only