Meet Eric and his family!

[Many people live in small towns. They like the shops, the cafes, the parks and the sports centres.

Eric likes the shed in his garden. He has a family, and they like his money. Eric spends a lot of time in his shed. He is very quiet when he is in his shed, so that nobody knows he is there.|Wielu ludzi mieszka w małych miastach. Lubią sklepy, kafejki, parki i centra sportowe.

Eric lubi szopę w swoim ogrodzie. Eric ma rodzinę, a oni lubią jego pieniądze ;) Eric spędza dużo czasu w swojej szopie. Zachowuje się bardzo cicho, kiedy jest w szopie, więc nikt nie wie, że tam jest.]

[Eric has a good job. In the morning he has a healthy breakfast, and goes to work on his red bicycle. He works in an office in the centre of town. His boss is Fred. Fred goes to work in an old car. He doesn't like his car. He wants a red bicycle.|Eric ma dobrą pracę. Rano je zdrowe śniadanie i jedzie do pracy na swoim czerwonym rowerze. Pracuje w biurze w centrum miasta. Jego szefem jest Fred. Fred jeździ do pracy starym samochodem. Nie lubi swojego samochodu. Chciałby czerwony rower.]

[Eric likes his bicycle, but he wants an old car. Eric doesn't like to go to work on his bicycle when it rains. He doesn't like wet hair.

Eric has a wife, Emily. Emily doesn't have a bicycle. She doesn't have an old car. Emily has legs, and she walks to work. She has a job in an office. Her friends in the office have legs, and some have bicycles and old cars. Her boss has a new car.|Eric lubi swój rower, ale chciałby stary samochód. Eric nie jeździ do pracy na swoim rowerze, kiedy pada deszcz. Nie lubi mieć mokrych włosów.

Eric ma żonę, Emily. Emily nie ma roweru. Nie ma starego samochodu. Emily ma nogi i chodzi do pracy pieszo. Pracuje w biurze. Jej koledzy z biura mają nogi, a niektórzy mają rowery i stare samochody. Jej szef ma nowy samochód.]

[Eric has two children. They are Simon and Samantha. They have legs and bicycles, but they don't have old cars. Simon likes old cars, and Samantha has a friend who has an old car.
Eric doesn't like old cars, but he wants one. He likes old bicycles. Eric has old legs. His children have young legs.|Eric ma dwoje dzieci. To Simon i Samantha. Mają nogi i rowery, ale nie mają starych samochodów. Simon lubi stare samochody, a Samantha ma koleżankę, która ma stary samochód. Eric nie lubi starych samochodów, ale chce taki mieć. Lubi stare rowery. Eric ma stare nogi. Jego dzieci mają młode nogi.]

[Legs are very important. We use our legs to go from one place to another if we don't have a bicycle or a car. If our legs are tired, we can go on the bus. Buses are great for people who have tired legs. We can sit down when we are on a bus, and rest our legs.|Nogi są bardzo ważne. Używamy naszych nóg, żeby przejść z jednego miejsca do innego, jeśli nie mamy roweru lub samochodu. Jeśli nasze nogi się zmęczą, możemy pojechać autobusem. Autobusy są wspaniałe dla ludzi, którzy mają zmęczone nogi. Kiedy jesteśmy w autobusie możemy usiąść i pozwolić naszym nogom odpocząć.]

[Eric never goes on a bus. He knows that legs are very important. Eric likes to walk, or ride his bicycle. He knows that exercise is very important.|Eric nigdy nie jeździ autobusem. Wie, że nogi są bardzo ważne. Eric lubi chodzić pieszo albo jeździć na swoim rowerze. Wie, że ćwiczenia sa bardzo ważne.]

[Sometimes Eric and Emily go to a restaurant for a meal. Eric likes Indian food, but Emily prefers Chinese food.

They usually go to a Mexican restaurant. Eric doesn't like Mexican food. Emily doesn't like Mexican food. But they can have a meal and not fight about the food, and they are happy. The owner of the Mexican restaurant is happy, too.|Czasami Eric i Emily wychodzą do restauracji. Eric lubi jedzenie hinduskie, ale Emily woli jedzenie chińskie.

Zwykle chodzą do restauracji meksykańskiej. Eric nie lubi meksykańskiego jedzenia, ale mogą zjeść posiłek i nie kłócić się o jedzenie i są zadowoleni. Właściciel restauracji meksykańskiej też jest zadowolony.]

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.