Matura 2012

W 2012 r. absolwenci, którzy chcą otrzymać świadectwo dojrzałości, obowiązkowo przystąpią do egzaminu

maturalnego z jednego wybranego języka nowożytnego, który będzie zdawany w części pisemnej i ustnej.

 

Jako przedmiot obowiązkowy w części pisemnej jest on zdawany na poziomie podstawowym, a na poziomie

ustnym nie określa się poziomu.

 

Oprócz tego można wybrać język nowożytny jako przedmiot dodatkowy. I tutaj uwaga:

 

- jeżeli jest to ten sam język, który był zdawany jako przedmiot obowiązkowy, to jako przedmiot dodatkowy

  będzie on zdawany wyłącznie w części pisemnej w wersji rozszerzonej.

 

- Jeżeli jest to inny język, niż ten zdawany jako przedmiot obowiązkowy, absolwent może go zdawać w

  części  ustnej (tutaj nie określa się poziomu) albo pisemnej (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym),

  albo w obu.

 

Standardy wymagań egzaminacyjnych opracowano zgodnie z założeniem, że egzamin maturalny z języka

obcego nowożytnego ma sprawdzić kompetencje językowe na poziomie średnio zaawansowanym (poziom

podstawowy egzaminu) lub zaawansowanym (poziom rozszerzony).

 

Egzamin ustny - tutaj nie określa się poziomu (jako przedmiot obowiązkowy lub dodatkowy):

- ok. 15 minut

- Rozmowa wstępna / Rozmowa z odgrywaniem roli/ Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania / Wypowiedź  

  na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania

- oceniający: przedmiotowy zespół egzaminacyjny.

 

Egzamin pisemny na poziomie podstawowym (jako przedmiot obowiązkowy lub dodatkowy):

- 120 minut

- Rozumienie ze słuchu / Rozumienie tekstów pisanych / Wypowiedź pisemna

- oceniający: egzaminatorzy okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 

 Egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym (jako przedmiot dodatkowy):

- Część I: 120 minut; Część II: 70 minut

- Rozumienie ze słuchu / Rozumienie tekstów pisanych / Rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych /

  Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych / Wypowiedź pisemna

- oceniający: egzaminatorzy okręgowej komisji egzaminacyjnej.

pozostałe zakładki:
Egzaminy, zagadnienia:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.