Streszczenie pracy dyplomowej inżynierskiej

Temat przeniesiony do archwium
Witajcie :) Bardzo proszę was o pomoc w sprawdzeniu streszczenia mojej pracy inżynierskiej.

Wersja polska:
Niniejsza praca, której tematem jest „Projekt platformy komunikacyjnej dla Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej”, została wykonana w celu przedstawienia i rozwiązania jednego z głównych problemów występujących na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, jakim jest niewydolny system komunikacji, niewspierający w oczekiwanym stopniu pracy oraz studiowania.. Całość pracy składa się z ośmiu rozdziałów, z czego:
• Rozdział pierwszy zawiera analizę literatury dotyczącej poruszanych w pracy zagadnień, z zakresu komunikacji, systemów informatycznych oraz baz danych.
• Rozdział drugi zawiera krótką charakterystykę organizacji, dla której projektowana jest platforma komunikacyjna, czyli Wydziału Zarządzania.
• Rozdział trzeci zawiera założenia projektowe, ściśle powiązane z projektowaną platformą. Opracowanie założeń zostało poprzedzone zidentyfikowaniem problemów projektowych, a także analizą przepływów komunikacyjnych, które przedstawiają sposób, w jaki aktualnie przebiega komunikacja na Wydziale.
• Rozdział czwarty - najważniejszy rozdział pracy, zawiera pełne opracowanie projektu platformy komunikacyjnej w skład którego wchodzi projekt bazy danych, interfejsu użytkownika, zabezpieczeń oraz architektury aplikacji.
• Rozdział piąty zawiera analizę możliwych technologii implementacji oraz wdrożenia platformy, z podziałem na technologie bazodanowe, frontendowe i backendowe,
• Rozdział szósty przedstawia implementację prototypu platformy komunikacyjnej, wykonaną w technologii React, a także zaimplementowaną bazę danych w MS SQL.
• Rozdział siódmy zawiera projekt wdrożenia platformy, opracowany w oparciu o metodykę SCRUM.
• Rozdział ósmy zawiera analizę efektywności wdrożenia platformy, w ramach której oszacowano pracochłonność projektu oraz wykonano analizę ekonomiczną i analizę ryzyka.
Zaprojektowana platforma rozwiązuje problemy komunikacyjne występujące na Wydziale, poprzez stworzenie jednego, spójnego i wspólnego dla każdego pracownika i studenta miejsca, zawierającego wszystkie niezbędne oraz ważne informacje zarówno z życia Wydziału, jak i te dotyczące konkretnych przedmiotów oraz zajęć.

Wersja angielska:
The subject of this thesis i a model of a communication platform for the Faculty of Management of Warsaw University of Technology. The main aim of the study is to present and solve one of the main problems present on the Faculty of Management, which i san inefficient communication system, unable to sufficently suport both work and study.
Whole thesis consist eight chapters:
• Chapter I contains analysis of literature regarding the subject of the thesis – communication, information processing systems and databases.
• Chapter II contains a short specifiaction of the organization in study, that is the Faculty of Management.
• Chapter III contains the project premises, closely related with designed model. Formulation of the premises was preceded by identifying the designs issues and analyzing the communication flow, which presents us the current course of communication at the Faculty.
• Chapter IV, the main chapter of the study, covers completely the communication platforms’ model, consisting of a database project, user interface, security and application architecture.
• Chapter V contains analysis of possible technology implementation and platforms’ execution, divided into database, frontend and backend technology.
• Chapter VI presents the communication platforms’ prototype implementation, desing in the React technology and implemented database in MS SQL.
• Chapter VII contains the platforms’ implementation project, based on the SCRUM framework.
• Chapter VIII contains analysis od the efficiency of platforms’ execution, in which the labour insensitivity was calculated and economical and possible risk analysis was conducted.
The designed platform solves communication issues of the Faculty by creating one coherent and common place for every employee and student, containing all of the necessary and important information pertaining both to the Faculties’ everyday occurrences and specific, work and stury related subjects.


Z góry dziękuję za poświęcony czas :)
Pozdrawiam.

« 

Studia językowe

 »

Mógłby ktoś przetłumaczyć proszę