Certyfikaty

Certyfikaty potwierdzające znajomość języka angielskiego

Egzaminy potwierdzające znajomość języka obcego cieszą się w Polsce coraz większą popularnością. Stanowią obiektywne potwierdzenie stopnia opanowania języka a jedną z najważniejszych korzyści jest ich międzynarodowa rozpoznawalność - są uznawane zarówno przez jednostki edukacyjne, jak i przedsiębiorstwa na całym świecie.

Również i część instytucji państwowych w Polsce honoruje uzyskane certyfikaty, zwalniając ich posiadaczy z konieczności zdawania dodatkowych testów językowych. Na korzyść certyfikatów przemawia również fakt, że przygotowywanie się do egzaminów daje motywację do nauki i pogłębiania umiejętności językowych. W ofercie jednostek egzaminacyjnych można znaleźć propozycje co najmniej dwudziestu certyfikatów. Wybranie najodpowiedniejszego z nich zależy przede wszystkim od celu wykorzystania certyfikatu, jak również i poziomu znajomości języka. W Polsce największą popularność zyskały trzy ośrodki egzaminacyjne:

    * University of Cambridge
    * English Testing System
    * London Chamber of Commerce and Industry


University of Cambridge


Najpopularniejsze rodzaje certyfikatów w Polsce, bardzo dobrze rozpoznawalne w Europie, a w szczególności w Wielkiej Brytanii. Egzaminy Cambridge w wielu wypadkach stanowią podstawę do oficjalnego potwierdzenia umiejętności językowych, zwalniając z konieczności zdawania dodatkowych egzaminów. Do 2004 r. ich posiadacze byli zwolnieni z egzaminu dojrzałości z języka angielskiego. W związku z wprowadzeniem nowej matury przywilej ten już nie przysługuje.

Testy znajomości języka ogólnego

FCE, CAE i CPE

Trzy najpopularniejsze egzaminy firmowane marką Uniwersytetu Cambridge. Mierzą stopień opanowania umiejętności językowych od średnio zaawansowanego First Certificate in English (FCE), poprzez poziom zaawansowany Certificate in Advanced English (CAE) aż do poziomu biegłości językowej, który potwierdzany jest zdaniem Certificate of Proficiency in English (CPE). Egzaminy na te trzy certyfikaty mają identyczną strukturę i składają się z pięciu części:

    * czytanie (Reading)
    * pisanie (Writing)
    * zastosowanie struktur językowych (Use of English)
    * rozumienie ze słuchu (Listening)
    * mówienie (Speaking)

Cechą charakterystyczną większości egzaminów Cambridge jest bezterminowo ważny dyplom. Sesje egzaminacyjne przeprowadzane są trzy razy do roku: w marcu, maju i czerwcu oraz listopadzie i grudniu, z wyjątkiem CPE, którego testy odbywają się tylko dwa razy do roku w sesji letniej i zimowej.

IELTS - International English Language Testing System

Certyfikat IELTS często jest najwłaściwszym wyborem dla osób zamierzających rozpocząć studia lub pracę za granicą. W zależności od liczby uzyskanych punktów zdający otrzymuje dokument potwierdzający odpowiedni poziom językowy według skali siedmiopunktowej.

    * 7,5+ (odpowiada CPE)
    * 6,5-7,0 (CAE / BEC Higher)
    * 5,0-6,0 (FCE / BEC Vantage)
    * 3,5-4,5 (PET / BEC Preliminary)
    * 3,0

Egzamin ma podobną strukturę jak FCE, CAE lub CPE, lecz w mniejszym stopniu sprawdza znajomość gramatyki i składa się z 4 części:

    * czytanie (Reading)
    * pisanie (Writing)
    * rozumienie ze słuchu (Listening)
    * mówienie (Speaking)

Certyfikat IELTS jest ważny dwa lata od daty wystawienia, a sesje egzaminacyjne są przeprowadzane praktycznie co miesiąc.

Egzaminy specjalistyczne

W ofercie Uniwersytetu Cambridge znajdują się również egzaminy oceniające znajomość języka specjalistycznego - języka biznesu oraz języka prawniczego. W większym stopniu koncentrują się na sprawdzeniu znajomości terminologii oraz stosowanych zwrotów niż ogólnych umiejętności językowych.

BEC - Business English Certificate

Najpopularniejszym egzaminem jest BEC, który potwierdza umiejętność ustnej i pisemnej komunikacji w środowisku biznesowym.

BEC posiada trzy poziomy zaawansowania:

    * Preliminary (odpowiednik PET),
    * Vantage (równoważny z FCE),
    * Higher (poziom CAE).

Egzamin składa się z podobnie jak IELTS z 4 części:

    * czytanie (Reading),
    * pisanie (Writing),
    * rozumienie ze słuchu (Listening),
    * mówienie (Speaking).

Uzyskany dyplom jest ważny bezterminowo. Sesje egzaminacyjne odbywają się w Polsce w maju i czerwcu oraz listopadzie i grudniu.

TOLES - Test of Legal English Skills

Drugim egzaminem prowadzonym przez Uniwersytet Cambridge jest TOLES, opracowany dla prawników i studentów prawa. TOLES posiada dwa poziomy zaawansowania: średnio zaawansowany TOLES Foundation oraz zaawansowany TOLES Advanced. W zależności od wybieranego poziomu kandydat przystępuje do egzaminu składającego się z dwóch części : czytanie i pisanie oraz słuchanie bądź tylko z jednej (czytanie i pisanie). Kolor otrzymanego certyfikatu uzależniony jest od tego, na jaką ocenę w sześciostopniowej skali został zdany egzamin. Zielony oznacza poziom najniższy, złoty najbardziej zaawansowany. Sesje egzaminacyjne odbywają się w maju, czerwcu, lipcu, wrześniu, październiku i listopadzie.

Egzaminy ETS (Educactional Testing Service)

ETS to instytucja certyfikująca mająca swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Z tego powodu największa rozpoznawalność certyfikatów ETS istnieje w USA i Kanadzie. Najpopularniejszym egzaminem prowadzonym przez ETS jest TOEFL.

TOEFL - Test of English as a Foreign Language

Aby przystąpić do egzaminu, należy się zarejestrować na stronie http://www.ets.org/toefl/ oraz ustalić datę testu (sesje egzaminacyjne odbywają się minimum co dwa miesiące). W przeciwieństwie do egzaminów Cambridge, TOEFL nie posiada poziomów zaawansowania, a stopień znajomości języka określa liczba punktów. Warto pamiętać, że wyniki egzaminu są ważne tylko przez 2 lata, a po upływie tego czasu należy ponownie napisać test. TOEFL wybierają najczęściej osoby zamierzające rozpocząć studia w USA i Kanadzie, ponieważ rozpoznawany jest głównie w tamtejszych ośrodkach akademickich i przedsiębiorstwach. Egzamin TOEFL można pisać na dwa sposoby w zależności od wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego, w wersji papierowej lub komputerowej. Oba rodzaje zawierają taką samą strukturę.

    * Listening Comprehension
    * Structure and Written Expression
    * Reading Comprehension
    * The Test of Written English

Łatwo zauważyć, że egzamin amerykański nie zawiera części testującej komunikację ustną (speaking).

Egzaminy LCCI - London Chamber of Commerce and Industry

EFB - English for Business

Egzamin posiada pięć poziomów trudności, w tym preliminary. Poziom 2. i 3. odpowiada trudnością CAE, poziom 4. w przybliżeniu CPE. Najwięcej chętnych przypada na stopień drugi, trzeci i czwarty. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. W części pisemnej zadaniem kandydata jest zredagowanie kilku dokumentów korespondencji handlowej (np. memo, list, prezentacja, tezy wystąpienia) oraz rozwiązanie części dodatkowej sprawdzającej zrozumienie tekstu czytanego. W części ustnej kandydat udziela odpowiedzi na pytania zadawane przez egzaminatorów. Certyfikat LCCI jest ważny przez 5 lat i uznawany przede wszystkim w krajach europejskich. Sesje egzaminacyjne odbywają się w lutym, marcu, kwietniu, czerwcu, listopadzie. Możliwe jest również zorganizowanie egzaminu w indywidualnie ustalonym terminie.

Pozostałe egzaminy

Poza tymi, najbardziej popularnymi w ofercie ośrodków egzaminacyjnych, znajduje się jeszcze kilkanaście innych certyfikatów. Są to m.in. TOEIC, SEFIC, TSE, CELS, YLE, BULATS, KET, PET oraz EFTI.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.