Przysłówki opinii i komentarza — viewpoint adverbs i comment adverbs

W wypowiedzi ustnej lub pisemnej można użyć przysłówków, które sygnalizują opinię czy nastawienie autora lub autorki wobec przekazywanej treści. Takie przysłówki nazywa się przysłówkami opinii i komentarza, czyli viewpoint adverbs i comment adverbs.

comment adverbs i viewpoint adverbs

Często jednowyrazowy przysłówek wystarczy, żeby całkiem sporo wyrazić, np:

naturally czyli: No i właśnie stało się to, czego się spodziewałem.
Naturally, they didn't have any cash on them.
apparently czyli: Nie mam całkowitej pewności co do tego, co mówię.
Apparently, Mia has handed in her resignation.
honestly czyli: Jestem całkiem pewien tego, co mówię.
I honestly have no idea why she left me.
unfortunately czyli: Nie jestem zadowolony z tego, o czym mówię.
Unfortunately, they were unable to provide more information.

rodzaje comment adverbs i viewpoint adverbs

Comment adverbs i viewpoint adverbs można podzielić na kilka grup.

  • Przysłówki, którymi sygnalizujemy, czyją opinię przedstawiamy, np:
frankly (speaking) szczerze mówiąc
from (someone's) perspective z (czyjegoś) punktu widzenia
in my opinion moim zdaniem, według mnie
according to (someone/something) według (kogoś/czegoś)
as far as I'm concerned jeśli o mnie chodzi
  • Przysłówki, którymi określamy, jaki aspekt danego problemu przedstawiamy:
financially finansowo, pod względem finansowym
morally moralnie, pod względem moralnym
technically technicznie, pod względem technicznym
ideologically ideologicznie, pod względem ideologicznym
politically politycznie, pod względem politycznym
  • Przysłówki, którymi wyrażamy swoje niezadowolenie:
sadly niestety
regrettably na nieszczęście, niestety
foolishly głupio, niemądrze
unhappily niestety, niefortunnie
unwisely nierozsądnie, niemądrze
  • Przysłówki, którymi wyrażamy swoje zadowolenie:
happily na (całe) szczęście
luckily szczęśliwie, na szczęście
wisely rozsądnie, mądrze
ideally idealnie, doskonale
mercifully szczęśliwie, na szczęście
  • Przysłówki, którymi sygnalizujemy, że się czegoś spodziewaliśmy:
predictably jak można się było spodziewać
logically logicznie, co logiczne
inevitably nieuchronnie
not surprisingly co nie dziwne
of course oczywiście
  • Przysłówki, którymi wyrażamy zaskoczenie, niedowierzanie:
surprisingly o dziwo
funnily enough dziwnym trafem, co dziwne
to my surprise ku mojemu zaskoczeniu
amazingly niesłychanie, niesamowicie
oddly enough co dziwne
  • Przysłówki, którymi sygnalizujemy, że będziemy mówić zwięźle:
in brief krótko mówiąc, pokrótce
in a few words w kilku słowach
to put it simply w uproszczeniu
briefly pokrótce, zwięźle
in short krótko mówiąc, w skrócie
  • Przysłówki, którymi sygnalizujemy uogólnienie:
in general ogólnie mówiąc
as a rule z reguły
for the most part w przeważającym stopniu
in principle w zasadzie
to a great extent w dużym stopniu
  • Przysłówki, którymi określamy stopień naszej pewności co do przedstawianych faktów:
apparently najwyraźniej, najwidoczniej
probably prawdopodobnie
obviously oczywiście, najwyraźniej
unbelievably co nie do uwierzenia, niewiarygodnie
undoubtedly niewątpliwie

pozycja comment adverbs i viewpoint adverbs w zdaniu

Zazwyczaj przysłówki tego typu pojawiają się na początku zdania, ponieważ odnoszą się do całej jego treści. Mogą też być użyte na końcu zdania. W obu przypadkach oddzielone są przecinkiem, a w mowie odpowiednią intonacją.

Frankly, we would rather not discuss this matter at the moment. Szczerze mówiąc, nie chcielibyśmy omawiać w tej chwili tej kwestii.
She took me for someone she knew, apparently. Najwyrażniej wzięła mnie za kogoś znajomego.
Astonishingly, they both managed to find new jobs at the same time. Co zadziwiające, obojgu udało się znaleźć nową pracę w tym samym czasie.
As a rule, we don't allow dogs in the hotel. Z reguły nie zezwalamy na pobyt psów w hotelu.
We'll be in touch, of course. Oczywiście będziemy w kontakcie.

Jeśli comment adverbs odnoszą się tylko do części zdania, mogą pojawić się w innym miejscu:

He played astonishingly well throughout the match. Grał zadziwiająco dobrze podczas całego meczu.
When we broke the news to her, she was obviously disappointed. Kiedy przekazaliśmy jej wiadomości, była oczywiście rozczarowana.
He was happily married for over twenty years. Był szczęśliwie żonaty przez ponad dwadzieścia lat.
The poem she wrote was unbelievably good. Wiersz, który napisała, był niewiarygodnie dobry.
I'd like to talk to you frankly about what happened last week. Chciałbym z tobą szczerze porozmawiać o tym, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu.
Postaw nam wirtualną kawę