Result Linking Words

Spójniki wprowadzające zdania okolicznikowe skutku - Result Linking Words - czyli takie, które opisują skutki lub konsekwencje czegoś (mogą one łączyć zdanie nadrzędne z podrzędnym, lub rozpoczynać kolejne zdanie). Na polski przetłumaczymy je jako: więc; w związku z tym; (i) dlatego; tak(a/i), że; w konsekwencji; w rezultacie:

playas a result w rezultacie
playHe didn't learn much. As a result he failed his exam. On nie uczył się zbyt wiele. W rezultacie oblał egzamin.

playconsequently w związku z tym
playas a consequence w związku z tym
playThe factory was closed. As a consequence many people lost their jobs. Fabryka została zamknięta. W związku z tym wielu ludzi straciło pracę.
playsuch that* taki, że

* tego łącznika używamy wypowiedzi w stylu formalnym:

playThe government's decisions are such that hardly anybody can accept them. Decyzje rządu są takie, że mało kto może je zaakceptować.
playtherefore w rezultacie
playShe refused to help the police. Therefore she is under arrest now. Odmówiła pomocy policji. W rezultacie siedzi teraz w areszcie.

Najczęściej w mowie potocznej używa się jednak konstrukcji

playso ... that
playsuch ... that
playShe was so tired that she went to bed earlier. Była tak zmęczona, że wcześniej poszła do łóżka.
playHe went so fast that nobody could catch up with him. Szedł tak szybko, że nikt nie mógł za nim nadążyć.
playThey are such rich people that they can afford to buy new car once a year. tak bogatymi ludźmi, że mogą sobie pozwolić na kupno nowego samochodu raz do roku.
playIt is such a nice flat that I think I'll rent it. To jest takie ładne mieszkanie, że myślę, że je wynajmę.
Komentarze (1)

That they can afford to buy new car once a year. Chyba zgubiliście przedimek.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.