fade away – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego fade away wraz z przykładem użycia. ...............

fade away

phrasal verb z czasownikiem fade
  1. zanikać

    The memories of my youth are starting to fade away, but I still remember many good times.

    As the music faded away, the audience stamped their feet and demanded an encore.

    I'm always happy when the noise of the city fades away as we head off to the coast.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem fade