inform on – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego inform on wraz z przykładem użycia. ...............

inform on

phrasal verb z czasownikiem inform
  1. złożyć doniesienie na kogoś
    inform on somebody

    Police arrested the whole gang after one of them informed on the rest.

    I know that Bob is guilty, but how can I inform on a friend?

    The attacker was eventually arrested when his brother informed on him.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem inform

REKLAMA