Ćwiczenia z czasowników angielskich – poziom A1–A2

ćwiczenie nr
#2707
poziom
elementary
Twoja historia
PDF
pdf

Polecenie:

Choose the correct words to complete the sentences.

Wybierz właściwe słowa do uzupełnienia zdań.

  1. I think it's time to   the living room.

  2. Did you   yourself at the party?

  3. You   the milk and eggs together and I'll do the rest.

  4. My sister spends a lot of time   the Internet.

  5. What subject does your wife  ?

  1. My dog loves the game when I   its ball.

  2. You can   my laptop whenever you like if I'm not busy with it.

  3. When do these bills have to be  ?

  4. You have to   this door quite hard to open it.

  5. I really like to   your lovely long hair for you.

Więcej ćwiczeń dla Człowiek - czynności (czasowniki) A1-A2:
Zobacz także:
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.