czas Past Simple

Czas Past Simple jest czasem przeszłym dokonanym. Opisuje wydarzenia, które miały miejsce w określonym czasie w przeszłości. Krótko mówiąc — informujemy, kiedy coś się stało. Używamy przy tym konkretnych określeń czasu, np. wczoraj, dwa dni temu, trzy tygodnie temu, itp. Czas wykonania czynności może być podany wprost w zdaniu lub może wynikać z kontekstu, w jakim zdanie zostało użyte. Nie jest przy tym istotny czas trwania czynności, skupiamy się na tym, że dana czynność, lub kilka kolejnych czynności, została wykonana.

Past Simple użyjemy także, mówiąc o naszych dawnych zwyczajach i nawykach, czyli stwierdzając fakty, które nie są już aktualne. Poniżej opiszemy i podamy przykłady użycia Past Simple w konkretnych sytuacjach.

Lista zagadnień:

REKLAMA
REKLAMA

budowa czasu Past Simple

Zdanie twierdzące w Past Simple składa się z następujących elementów:

podmiot + II forma czasownika

Oto przykłady zdań w Past Simple:

playYesterday I worked very hard. Wczoraj pracowałem bardzo ciężko.
playShe was very tired after work. Była bardzo zmęczona po pracy.
playWe were at home all day yesterday. Wczoraj cały dzień byliśmy w domu.
playI could swim when I was 5 years old. Umiałem pływać, kiedy miałem 5 lat.
playShe spoke to Mary two days ago. Ona rozmawiała z Mary dwa dni temu.
playWe went to the station and bought the tickets. Poszliśmy na stację i kupiliśmy bilety.
playI visited Spain last year. Odwiedziłem Hiszpanię w zeszłym roku.
playThey were very happy when they heard the news. Oni byli bardzo szczęśliwi, kiedy usłyszeli tę wiadomość.
playI wanted to buy this book but it cost too much. Chciałam kupić tę książkę, ale za dużo kosztowała.
playWe spent our holidays there. We had a great time. Spędziliśmy tam wakacje. Wspaniale się bawiliśmy.
playThey tried the soup but it was too hot to eat. Spróbowali zupy, ale była za gorąca do jedzenia.

REKLAMA
REKLAMA

druga forma czasownika

Jak tworzymy drugą formę czasownika? Czasownikom regularnym dodajemy -ed lub -d, natomiast form czasowników nieregularnych należy nauczyć się na pamięć. Zobacz wzory odmian czasowników oraz formy czasowników nieregularnych.

Dodając końcówkę czasu przeszłego do czasowników regularnych należy pamiętać o kilku zasadach pisowni:

 1. Jeżeli czasownik kończy się na literę -y po spółgłosce (np. -dy, -ry), przed dodaniem końcówki y zamieniamy na i.
  playstudy » playstudied
 2. Jeżeli czasownik składa się z jednej sylaby, a na końcu ma spółgłoskę +samogłoskę + spółgłoskę, podwajamy ostatnią spółgłoskę. *
  playstop » playstopped

  * zgodnie z podpowiedzią uważnego forumowicza :), zasadzie tej nie podlegają czasowniki zakończone na w lub x, czyli czasownik tow (holować) w Simple Past ma formę towed, a tax (opodatkować) — taxed.

 3. Jeżeli czasownik ma dwie sylaby i druga sylaba jest akcentowana, a na końcu jest spółgłoska + samogłoska + spółgłoska, podwajamy ostatnią spółgłoskę.
  playprefer** » playpreferred

  ** Dla porównania: czasownik happen też ma dwie sylaby, a na końcu spółgłoskę + samogłoskę + spółgłoskę
  (p + e + n ), ale ponieważ akcentujemy w nim pierwszą sylabę, nie podwoimy ostatniej spółgłoski przed dodaniem końcówki czasu przeszłego. W tym przypadku dodajemy tylko -ed i otrzymujemy formę happened.

operator did

W czasie Past Simple, przy tworzeniu zdań przeczących i pytań pojawia się dodatkowe słówko, operator, czasownik posiłkowydid. Dobra wiadomość jest taka, że operator wygląda tak samo we wszystkich osobach i bez względu na to, czy czasownik jest regularny czy nie.

did

W przeczeniach did i not najczęściej łączymy:

playdid not » playdidn't

zdania przeczące

Utworzenie zdania przeczącego najczęściej wymaga użycia operatora did w połączeniu z not.

Przykłady przeczeń:

playHe didn't take her to the restaurant last weekend. On nie zabrał jej do restauracji w poprzedni weekend.
playWe didn't go to the cinema yesterday. Wczoraj nie poszliśmy do kina.
playI didn't write the letter. Nie napisałem tego listu.

Uwaga! Wyjątkiem są czasowniki modalne oraz czasownik to be! Nie użyjemy w tych przypadkach operatora did.

didn't be źle!

poprawne formy dla to be to wasn't i weren't:

1. i 3. osoba liczby pojedynczej playwas not » playwasn't
pozostałe osoby playwere not » playweren't
playI wasn't in France last summer. Nie byłem we Francji zeszłego lata.
playThey weren't thirsty. Nie chciało im się pić.

Podobnie dla czasowników modalnych, nie wolno użyć:

didn't can źle!
didn't must źle!
didn't should źle!

Czasowniki modalne to bardzo obszerne zagadnienie i trzeba poczytać o każdym z nich z osobna. Tutaj wspomnimy tylko, że np. czasownik can na przeszłą formę could i to ona jest podstawą do utworzenia przeczenia:

I couldn't sleep last night. Zeszłej nocy nie mogłem spać.

zdania pytające

Aby w Past Simple utworzyć standardowe pytanie musimy użyć operatora did. Wstawiamy go przed podmiot zdania a czasownik... wraca do pierwszej formy!

playDid you see that? Widziałeś to?
playDid he speak to Molly yesterday? Czy on rozmawiał z Molly wczoraj?
playWhen did you buy this car? Kiedy kupiliście ten samochód?

Ale jest jedna uwaga, a mianowicie w pytaniach o podmiot nie używamy operatora i nie zmieniamy formy czasownika — czasownik zostaje w II formie. Pytanie takie ma taki szyk jak analogiczne pytanie w języku polskim. Zobaczmy:

playWho told you about it? Kto powiedział ci o tym?
playWhat happened? Co się stało?
playHow many people came to the party? Ile ludzi przyszło na imprezę?
playWho tidied my room? Kto posprzątał mój pokój?

Jest jeszcze trzeci typ pytania. Czasownik to be (w czasie przeszłym was w 1. i 3. os. l.poj. i were dla pozostałych osób) rządzi się swoimi prawami i tworzy pytanie przez zmianę szyku, czyli występuje przed podmiotem. Pytanie w tym przypadku obywa się bez operatora.

playWas she hungry? Czy ona była głodna?
playWere you at school yesterday? Byłeś wczoraj w szkole?
playWhy was she upset? Dlaczego była zdenerwowana?
playWhere were these documents? Gdzie były te dokumenty?

określenia czasu

Aby opisać, kiedy coś się stało, w Past Simple bardzo często podajemy określenia czasu. Zobaczmy kilka z nich:

playyesterday wczoraj
playlast week w zeszłym tygodniu
playlast summer poprzedniego lata
playin 1985 w roku 1985
playthen wtedy
playwhen kiedy

Słówko ago jest bardzo wygodnym sposobem określenia, że coś wydarzyło się w przeszłości.

playago temu
playtwo days ago dwa dni temu
playseven hours ago siedem godzin temu

kiedy używamy czasu przeszłego Past Simple?

Past Simple opisuje jedynie wydarzenia z przeszłości — nie ma związku z chwilą obecną (a nawet jeśli taki związek w jakimś sensie jest, bo np. jeśli wczoraj ktoś złamał nogę, to dzisiaj nadal ma złamaną, to skupiamy się na tym, kiedy zdarzenie miało miejsce, a nie na efekcie. Podając czas wydarzenia, użyjemy Past Simple).

Przeanalizujmy teraz sytuacje, w których użyjemy czasu przeszłego Past Simple.

 1. Opisujemy jednorazową czynność w przeszłości. Nie zawsze musimy podawać konkretny czas, bo jest wiadome (wynika z sytuacji, kontekstu), że czynność odbywała się w przeszłości.

  Kilka przykładów:

  playWilliam Shakespeare died in 1616. William Shakespeare zmarł w 1616 roku.
  playI bought a new shirt yesterday. Kupiłem wczoraj nową koszulę.
  playWe didn't visit China last year. Nie byliśmy w Chinach w zeszłym roku.
  playThere was an interesting movie on TV on Wednesday. W środę w telewizji był interesujący film.
  playWhere was he in May? Gdzie on był w maju?
  playDid you meet Susan when we were at the Browns' yesterday? Czy poznałeś Susan kiedy byliśmy wczoraj u państwa Brown?

  Oraz przykłady bez podanego czasu, ale z kontekstu wiemy, że czynności wydarzyły się w przeszłości:

  playDid you hear that? Słyszałeś to?
  playYes, I broke the window. It was my fault. Tak, to ja zbiłem szybę. To była moja wina.
  playMy brother had a good holiday. Mój brat miał udane wakacje.
  playI didn't take your book! Nie wziąłem twojej książki!
 2. Simple Past używamy przy opowiadaniu. Opisujemy w ten sposób krótkie czynności, które miały miejsce jedna po drugiej.

  playIt was a sunny day. They took their dog and went for a walk to a park. To był słoneczny dzień. Zabrali psa i poszli na spacer do parku.
  playShe broke her leg and had to spend some days at home. We felt sorry for her as the weather was really great and we went to the beach every day. Ona złamała nogę i musiała spędzić kilka dni w domu. Było nam jej szkoda, bo pogoda była naprawdę świetna i chodziliśmy codziennie na plażę.
  playHe woke up, brushed his teeth, put on his clothes and ran out of the house. Obudził się, umył zęby, ubrał się i wybiegł z domu.
 3. Opisujemy czynność, która zaczęła się i skończyła w przeszłości. Zwróćmy uwagę, że czynność ta powinna trwać trochę dłużej. Zobaczmy przykłady:

  He lived in New York for three years and then moved to Europe. Przez trzy lata mieszkał w Nowym Jorku, a potem przeniósł się do Europy.
  We sat on the beach all day. Cały dzień siedzieliśmy na plaży.
  I worked for a literary magazine from 2011 to 2016. W latach 2011-2016 pracowałam dla magazynu literackiego.
  I watched TV all weekend. Przez cały weekend oglądałem telewizję.

 4. Przeszłe zwyczaje, nawyki (analogicznie jak w Present Simple, tylko zazwyczaj już nieaktualne). Tutaj wymiennie możemy stosować konstrukcję used to:

  playused to

  Zobaczmy:

  playMy grandpa played the piano every day. Mój dziadek codziennie grał na pianinie.
  playMy grandpa used to play the piano every day. Mój dziadek codziennie grał na pianinie.
  (dosłownie: zwykł grać na pianinie)
  We often went for long walks. Często chodziliśmy na długie spacery.
  He took me to the zoo every weekend. W każdy weekend zabierał mnie do zoo.
  I smoked over thirty cigarettes a day! Paliłem ponad 30 papierosów dziennie!

konstrukcja used to

Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy tej konstrukcji. Jak już powiedzieliśmy, służy ona do opisywania byłych zwyczajów, stanów, nawyków, rutynowych czynności. Zobaczmy jeszcze, jak budować zdania z jej użyciem:

playI used to work in a library. Pracowałam kiedyś w bibliotece. (Dawne dzieje.)
playHe used to live in the same street. On kiedyś mieszkał przy tej samej ulicy. (Ale wyprowadził się.)
playWe used to like milk. Kiedyś lubiliśmy mleko. (A teraz wolimy np. dania mięsne.)

Jak widzimy, użycie jest proste — we wszystkich osobach used to jest stosowane identycznie!

Teraz zbudujmy jeszcze przeczenia:

playI didn't use to work in a library when I was 20. W wieku 20 lat nie pracowałam w bibliotece.
playHe didn't use to live in the same street. On nie mieszkał przy tej samej ulicy.
playWe didn't use to like milk when we were kids. Nie lubiliśmy mleka, gdy byliśmy dziećmi.

Jak widzimy, used to zachowuje się jak zwykły czasownik — w obecności operatora did/didn't traci końcówkę.

Na koniec nauczymy się jeszcze budować pytania:

playDid you use to work in a library? Czy pracowałeś w bibliotece?
playWhen did he use to live in the same street? Kiedy on mieszkał przy tej samej ulicy?
playDid you use to like milk when you were kids? Czy lubiliście mleko, gdy byliście dziećmi?

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (102)

Drzyzdu,
wydaje mi się ze w tym "I didn't write the letter" chodzi bardziej o kontekst czasu past simple , I haven't written letter oznaczalo by ze nie napisalem listu i to ma jakis wplyw na teraz , a w czasie past simple oznacza ze poprostu tego nie zrobilem i z kontekstu wynika ze stalo sie to w przeszlosci i tyle koniec akcji.

nie ma -ed i np. go-went:(

I didn't write the letter. Trochę dziwne zastosowanie.
Nie lepiej powiedzieć I have not written the letter? Skoro nie określamy kiedy tego dokonaliśmy? Rozumiem zastosowanie didn't gdyby tam było dopisane yesterday:
I didn't write the letter yesterday.

@redakcja Pan mówi "They were very unhappy when they heard the news."

b

Witam, dobra storna , ale czy na pewno What happened? jest pytaniem o podmiot ?

ja to beztalencie nic nieumiem

jest spoko nauka

pomoże ktoś plis

k4k

Nie jestem już taki "początkujący" ale jest tu dużo aby sobie dużo przypomnieć i dużo nadal sie uczyć już samemu dalej.... Dzięki!!!!

nie rozumiem tej strony. czy ktoś mógł by mi pomóc?

polecam tą stronę bardzo mi pomogła

Świetna stronka, jednak mogliby nie tylko poćwiczyć czasowniki, lecz budowę różnych zdań np. Z did czy was were.

jest napisane very happy a speaker mowi very unhappy rotfl...

Nie ma tylko słowa o tym, kiedy stosuje się ten czas, a to równie ważne, co jego konstrukcja

Świetna strona, dużo pomogła:)

A jak wiedziec ,która sylaba czasownika jest akcentowana a która nie?

no tak sorry :)

rzeczy przez rz ;)

nie zmuszam was... nic z tych żeczy

oczywiście jeśli wiecie...

Kto założył tą stronę??? Plis... Napiszcie mi w wiadomości prywatnej

Byłoby idealnie, gdyby po wykonaniu ćwiczeń pokazało się tłumaczenie. Czasy bardzo dobrze wytłumaczone.

http://www.ang.pl/gramatyka/czasowniki-verbs/czasowniki-nieregularne
Tutaj znajdziesz drugie formy czasowników.

Witam dopiero zaczęłam się uczyć. Co to jest II forma czasownika? Gdzie można o tym przeczytać. Ile jest tych forma czasownika i jakie? Proszę tylko o podanie źródła. Przeczytam sama :) Dziękuję.

Witam, mam takie pytanie czy zdanie "Ona rozmawiała z Mary dwa dni temu." można powiedzieć tak: "She talked with Mery two days ago"? Na stronie jest taka wersja "She spoke to Mary two days ago.", ja jednak wole swoją, ale nie wiem czy jest poprawna.

W sumie wytłumaczenie okazało się najbardziej banalne z możliwych...:-) Dzięki Piciu za oświecenie, hehe.

^ Teraz przeczytałem to drugi raz i tutaj chodzi o to, że Wisława Szymborska niestety już nie żyje więc nic więcej nie napisze dlatego nie można użyć czasu Present Perfect.

@PatrykBak Na ile zrozumiałem opis stosowania tych czasów to Present Perfect używa się kiedy czynność ma związek z teraźniejszością - a pisanie książek o życiu (doczesnym) taki związek ma.
A to drugie zdanie napisane jest w Past Simple, bo jest opis tego co miało miejsce w przeszłości i nie ma żadnego powiązania z teraźniejszością

Ja mam pytanie odnośnie ćwiczeń: Dlaczego w dwóch identycznych przykładach raz zastosowany jest czas Present Perfect, a w drugim niemal identycznym czas Past Simple: 1. Jeremy Clarkson has written a lot of humorous books.
2. Wislawa Szymborska wrote beautiful poems about life and love.

???

Czytaj ze zrozumieniem i nie wybrane fragmenty tylko całość, to znajdziesz link do czasowników nieregularnych.

Wszystko ok.Fajnie wykonana stronka przejrzysta i zrozumiała.Szkoda tylko,że nie dodaliście informacji o dużej ilości wyjątków ;D .Ten czas jak sama nazwa wskazuje jest prosty,ale wymaga dużo czasu na wykucie słów takich jak: have-had lub breake-broke.A jest ich o wiele więcej.Ostatnio miałam z tego kartkówke.Musiałam się nauczyć dwóc stron!Pozdrawiam :D

mam pytanie robię prezentację z angielskiego na temat mojej ulubionej książki w jakim czasie napisać o niej ?

W tym czasie można powiedzieć wszystko tak prawdę mówiąc. Oczywiście możesz użyć tego zdania w czasie Past Continuous, ale zauważ też że czas Past Simple dotyczy rzeczy dokonanych (skończonych) z czym masz do czynienia w tym przypadku.

Jeżeli chodzi komentarze wcześniejsze : "to powinno być:
nie I wanted to buy this book, tylko
I WANTED to BOUGHT this book"
NIE NIE NIE, aż mnie oczy bolą jak na to patrzę. I wanted jest ok, ale bought- nigdy w życiu. Zauważ że w czasie present simple mówisz I want to buy sth. Nastomiast w czasie Past simple z czasownika robisz II formę to prawda ale masz jedną główną czynność (want).
"She WAS very TIRED after work" zacznijmy od tego że słowo TIRED nie jest czasownikiem!!! Jest to przymiotnik- oznacza zmęczony. Tak więc w tym przypadku to nijak nie ma zastosowania.

Ja nie rozumiem dlaczego zdanie "Wczoraj pracowałem bardzo ciężko" pisze się właśnie w tym czasie jako "Yesterday I worked very hard". Przecież "pracowałem" to czynność która trwała jakiś czas, dlaczego nie pisze się "Yesterday I was working very hard"? To jest jakiś wyjątek? Pozdrawiam.

macie byka jeżeli chodzi o tworzenie pytań w czasie past simple Did + podmiot + czasownik w formie podstawowej a nie jakos tu pisze, że w drugiej formie ?:>

ok, przepraszam za zamieszanie :/

uziq: w zdaniu - She was very tired after work - zwracasz uwagę tylko na odmianę czasownika "być", ponieważ słowo "tired" to nie czasownik tylko imiesłów przymiotnikowy.

a zatem tych dwóch zdań - She was very tired after work oraz I wanted to buy this book - nie ma co ze sobą porównywać. Konstrukcja zdania: I wanted to buy this book - jest jak najbardziej poprawna.

skoro jest

She WAS very TIRED after work

to powinno być:
nie I wanted to buy this book, tylko
I WANTED to BOUGHT this book

I wanted to buy this book
a nie powinno być:
I want(ed) to bought this book?

piotrus1991 ja nie jestem expertem z angielskiego ale z tego co zauważyłem to present perfect to jest czas dokonany w którym używamy 3 formy czasownika a np zjadłem śniadanie a w past simple byłoby jadłem śniadanie ja przynajmniej tak to rozumiem

fajne i przydatne :)

@ZenekPOL1 costs jest oczywiście poprawną formą, a w przykładzie zrobili błąd :)

"I wanted to buy this book but it cost too much. "
Możemy też uzyć "costs" zamiast "cost" i tłumaczyć zdanie że "Chciałem kupić tę książkę ale za dużo kosztuje"?

spoczko ale moze ktoś mi powie czy są jeszcze te kursy internetowe??

Fajna ;)

gooood :)

hehe

meeeegaaaaa strona!!!!
Bardzo mi pomogła!!!