put up with – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego put up with wraz z przykładem użycia. ...............

put up with

phrasal verb z czasownikiem put
  1. znosić
    put up with somebody/something

    I can't put up with that man a moment longer! Tell him to go!

    I've put up with his complaining all week and I've had enough.

    How can you put up with Tom's behaviour? He has no manners at all!

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem put

REKLAMA