Różnica między it i there

It's two o'clock, there's two o'clock... Którą wersję wybrać?

Czy można analizować coś, czego nie ma? Język angielski przychodzi z pomocą tam, gdzie w języku polskim jest pustka. Nie, nie oszaleliśmy. :) Analizujemy dummy subject, czyli pusty podmiot. Czym jest i do czego służy? Sprawdźcie z nami.

Spójrzcie na kilka prostych zdań w języku polskim:

Pada.
Jest problem z twoim paszportem.
Robi się późno.
Jest list do ciebie.
Była powódź.
Jest kwadrans po piątej.

Nikogo z nas nie dziwi ich budowa, prawda? Wiemy, że polskie zdania mogą się składać z samego czasownika i że mogą mieć podmiot domyślny, czyli taki, którego nie widać w zdaniu, tzn. nie ma przyporządkowanego mu wyrazu. Jak te zdania przetłumaczyć na angielski? Czy wystarczy znaleźć odpowiedniki czasowników, od których się zaczynają? Spróbujmy.

Is raining.
Is a problem with your passport.
Is getting dark.
Is a letter for you.
Was a flood.
Is a quarter past five.

Jakie to by było proste... Niestety, w języku angielskim zdań oznajmujących standardowo nie zaczynamy od czasownika. Przekreślamy zatem zdania z tabeli powyżej, żeby nikomu się nie utrwaliły.

dummy subject czyli pusty podmiot

Co w związku z tym poczniemy z naszymi przykładami? Z pomocą przychodzą dwa słowa, które wstawiamy na początku zdania: it lub there. Są to tzw. dummy pronouns (albo dummy subjects) - takie atrapy, które zastępują the real thing, czyli nieobecny (domyślny) podmiot.

It is raining.
There is a problem with your passport.
It is getting dark.
There is a letter for you.
There was a flood.
It is a quarter past five.

Jak zapewne podejrzewacie, it i there nie używamy na chybił trafił, w zależności od naszego humoru. Trzeba znać zasady, które mówią, kiedy na początku zdania będzie it, a kiedy there. Wbrew pozorom, nie jest to temat na pięć minut, ale podstawy wcale nie są trudne.

kiedy używać it jako podmiotu

It w roli podmiotu zdania używamy, gdy:

Odnosimy się do czasu, np. podajemy godzinę, dzień tygodnia, miesiąc, datę, itp.

late

latelate

późno

It's very late. Jest bardzo późno.
It's half past three. Jest pięć po trzeciej.
It was Monday. Był poniedziałek.
It was the end of the week. Był koniec tygodnia.
It's our anniversary today. Dzisiaj jest nasza rocznica.

Mówimy o pogodzie, temperaturze.

hot

hothot

gorąco

It's hot in here. Gorąco tutaj.
It was freezing yesterday. Wczoraj było mroźno.
It's getting cold. Robi się zimno.
It's twenty-five degrees. Jest dwadzieścia pięć stopni.
It's snowing. Pada śnieg.

W zdaniach o następującym wzorze:

it + take + object + to-infinitive

Jest to bardzo popularna konstrukcja zdania, która przydaje się do mówienia o tym, ile czasu jest na coś potrzebne.

It takes a lot of years to learn to play the harp. Nauka gry na harfie trwa wiele lat.
It takes three hours to get to Oxford by train. Dostanie się do Oksfordu pociągiem zabiera trzy godziny.

kiedy używać it jako podmiotu

It będzie też podmiotem w zdaniach, kiedy:

Podajemy odległość

It's only two hundred metres to the finishing line. Do mety jest tylko dwieście metrów.
It's twenty miles to Glasgow. Do Glasgow jest dwadzieścia mil.

Używamy przymiotnika do opisu jakiejś sytuacji (w tłumaczeniu polskim będzie to przysłówek).

noisy

noisynoisy

hałaśliwy

It's terribly noisy in here. Okropnie tu głośno.
It's stuffy in here. Tu jest duszno.
It's spooky in here. Tu jest strasznie.

Używamy przymiotnika lub rzeczownika oraz:

-ing clause

It can be stressful driving during peak hours. Jazda w godzinach szczytu może być stresująca.
It's a shock finding out that someone you love has got cancer. To szok dowiedzieć się, że ktoś, kogo kochasz, ma raka.

that-clause

It was clear that they were not going to cooperate. Było jasne, że nie zamierzali współpracować.
It's a miracle that they survived. To cud, że przeżyli.

wh- clause

It's not clear what happened that night. Nie jest jasne, co wydarzyło się tamtej nocy.
It's terrible how animals are treated by some people. To straszne, jak zwierzęta są traktowane przez niektórych ludzi.

to- clause

It was very difficult to meet the deadline. Było bardzo trudno dotrzymać terminu.
It will be great to visit London again after all these years. Wspaniale będzie odwiedzić znów Londyn po tylu latach.

It można także użyć w niektórych sytuacjach w odniesieniu do osób:

Hello. It's Jenny. Cześć. Tu Jenny.
It's me. Open the door! To ja. Otwórz drzwi!
Look. It's Jessica, Rob's wife. Popatrz. To Jessica, żona Roba.
It's him! Don't look back! To on. Nie patrz za siebie!

kiedy używać it jako podmiotu

It jako podmiot pojawia się też w zdaniach o następujących wzorach:

it + verb + to-infinitive

It hurts to find out that your partner is cheating on you. Bolesne jest, kiedy dowiadujesz się, że partner cię zdradza.
It makes sense to save for a rainy day. Oszczędzanie na czarną godzinę ma sens.

it + verb + object + to-infinitive

It concerned us to see him sleep rough. Zaniepokoiło nas, że śpi na ulicy.
It surprises me to hear that they're getting divorced. Jestem zaskoczony informacją, że się rozwodzą.

it + verb + that-clause

It appears that he's never had a proper job. Okazuje się, że on nigdy nie miał normalnej pracy.
It turned out that the money had been stolen by the hotel receptionist. Okazało się, że pieniądze zostały skradzione przez hotelowego recepcjonistę.

it + verb + object + that-clause

It struck me that she had a nasty bruise on her forehead. Uderzyło mnie to, że na czole miała paskudnego siniaka.
It dawned on her that Brian wanted to frame her. Dotarło do niej, że Brian chce ją wrobić.

It jest też podmiotem w niektórych wyrażeniach:

shame

shameshame

szkoda

It looks as if... Wygląda na to, że...
It doesn't matter. To nie ma znaczenia. / To nieważne.
It's a shame. Szkoda.
It's time to... Czas, żeby...
It's... days since... Minęło... (dni/miesięcy/lat), odkąd...
It's... months since...
It's... years since...

kiedy używać there jako podmiotu

1 There poprzedza czasownik be oraz grupę rzeczownikową. Informujemy wtedy o istnieniu czegoś, o jakimś zdarzeniu lub zjawisku; mówimy, że coś lub ktoś się gdzieś znajduje (lub nie istnieje, nie znajduje się, coś się nie wydarzyło). Mogą się tu pojawić określenia ilości, np. some, many, several, a lot of, a także zaimki nieokreślone, np. something, nobody, itd.

misunderstanding

misunderstandingmisunderstanding

nieporozumienie

There is a new bookshop in the centre. W centrum jest nowa księgarnia.
There wasn't much rain last summer. W zeszłe lato nie było dużo deszczu.
There will be another meeting this week. W tym tygodniu będzie następne spotkanie.
There has been a misunderstanding. Zaszło nieporozumienie.
There's nothing for young people to do here. Młodzi ludzie nie mają tu co robić.

Jeśli grupa rzeczownikowa jest w liczbie mnogiej, użyjemy czasownika to be w liczbie mnogiej.

There aren't any good restaurants in my hometown. W moim mieście rodzinnym nie ma żadnych dobrych restauracji.
There were a lot of questions after the lecture. Po wykładzie było dużo pytań.
There have been numerous complaints about the system recently. Ostatnio było dużo skarg na system.
There are more than fifty women in my department. W moim dziale jest ponad pięćdziesiąt kobiet.
There were some problems with our luggage, but everything's been sorted out. Były pewne problemy z naszym bagażem, ale wszystko zostało wyjaśnione.

kiedy używać there jako podmiotu

2 There + be występuje przed wyrażeniem sure/expected/certain/likely/supposed/bound to be:

There were supposed to be two separate beds. Miały być dwa osobne łóżka.
There is sure to be a strike. Na pewno będzie strajk.
There are expected to be a lot of questions from the audience. Spodziewane są liczne pytania ze strony publiczności.
There is certain to be a change in the agenda. Na pewno nastąpi zmiana w porządku obrad.
There are likely to be some problems with regular payments. Prawdopodobnie będą pewne problemy z regularnymi płatnościami.

3 There z czasownikami say, believe, think, itp. w formie biernej używamy dla wyrażenia ogólnej opinii:

There are said to be more and more e-book fans. Podobno jest coraz więcej fanów książek elektronicznych.
There are believed to be several ways to solve this problem. Uważa się, że jest kilka sposobów na rozwiązanie tego problemu.
There is believed to be no other runner to stand a chance of winning the marathon. Uważa się, że nie ma innego biegacza, który miałby szanse na wygranie maratonu.
There is thought to be too much pressure on young married couples. Uważa się, że wywierany jest zbyt duży nacisk na młode małżeństwa.
There are reported to be more than three hundred people waiting at the border. Według raportów ponad trzysta osób czeka na granicy.

4 There pojawia się też w niektórych wyrażeniach, np:

There's no point (in) ...ing Nie ma sensu... / Nie ma co...
There's no point (in) trying to convice him. Nie ma sensu próbować go przekonywać.
There's no point (in) worrying now. Nie ma co się teraz martwić.
There's no point (in) taking offence. Nie ma się co obrażać.
There's no point (in) taking a taxi. Nie ma sensu brać taksówkę.
There's no point (in) crying over spilt milk. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem.

5 There może też wystąpić z innymi czasownikami oprócz be. Niektóre z nich również opisują stan, np. exist, remain, live, exist, seem. Do pozostałych należą np. occur, appear, enter, arise, sit, stand, take place, come, arrive, result, follow. Wiele z nich pojawia się zazwyczaj w języku formalnym.

There remain a few issues that should be clarified. Pozostaje kilka kwestii, które powinny być wyjaśnione.
There seems to be quite a lot of interest in our recent activities. Wydaje się być dość sporo zainteresowania naszymi ostatnimi poczynaniami.
There will follow an interval of ten minutes to prepare the stage for the second part of the performance. Nastąpi pięciominutowa przerwa, żeby przygotować scenę na drugą część przedstawienia.
There arose numerous doubts about his innocence. Powstały liczne wątpliwości w kwestii jego niewinności.
There exist a few theories about how it all began. Istnieje kilka teorii o tym, jak to się wszystko zaczęło.

Jeśli dotarliście do tego miejsca, it i there na pewno nie będą już stanowiły problemu.

It doesn't take much time to learn the difference between them.
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (1)

Super wyjaśnione!

Postaw nam wirtualną kawę