Różnica między used to, get used to i be used to

Force of habit, czyli jak po angielsku mówić o przyzwyczajeniach

Mówi się, że przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka. Bardzo trudno zmienić nawyki, które towarzyszą nam przez lata. Oczywiście, mowa także o przyzwyczajeniach językowych. Błędy, które zdążyły się utrwalić — czy inaczej zakorzenić — to po angielsku fossilized errors. Macie takie w swoim repertuarze?

Tym razem chcemy zwrócić Waszą uwagę na trzy struktury gramatyczne, które kręcą się wokół przyzwyczajeń, a które ze względu na podobieństwo są często mylone i dlatego czasem stają się takimi utrwalonymi błędami. Domyślacie się, o jakie struktury chodzi? Oto one:

used to do something
get used to doing something
be used to doing something

Podobne, prawda? We wszystkich pojawia się na pierwszy rzut oka ten sam składnik: used to. Trzeba jednak zwrócić uwagę na elementy, którymi jest otoczony w zdaniu.

used to do something

Pierwszą z tej serii konstrukcją, którą poznajemy w toku nauki języka angielskiego jest used  + to-infinitive, czyli:

used to do something

Used jest tutaj głównym czasownikiem i występuje tylko w czasie przeszłym, ponieważ tej struktury używamy w odniesieniu do przeszłości, gdy chcemy powiedzieć, że jakieś czynności się zwyczajowo powtarzały albo że trwał jakiś stan. Zwykle zaznaczamy tym samym, że teraźniejszość jest już inna, np:

I used to drink a lot of coffee. Kiedyś piłem dużo kawy.
We used to have a dog. Mieliśmy kiedyś psa.
My grandma used to take me for long walks. Babcia zabierała mnie na długie spacery.
I used to be slimmer. Kiedyś byłem szczuplejszy.
They used to live at the end of our street. Mieszkali na końcu naszej ulicy.

Ponieważ mowa o wydarzeniach minionych, można oczywiście wyrazić to także (jeśli ktoś woli) za pomocą form czasu Past Simple:

I drank a lot of coffee when I was younger. Piłem dużo kawy, kiedy byłem młodszy.
We had a dog. Mieliśmy psa.
My grandma took me for long walks. Babcia zabierała mnie na długie spacery.
I was slimmer then. Byłem wtedy szczuplejszy.
They lived at the end of our street. Mieszkali na końcu naszej ulicy.

used to — przeczenia i pytania

A co z przeczeniem i pytaniem w tej konstrukcji zdania? Nic trudnego! Ponieważ used w formie twierdzącej ma końcówkę -ed jak każdy inny czasownik regularny, w przeczeniu i pytaniu zastosujemy zasady dla czasu Past Simple, czyli pojawi się operator did, a końcówka -ed zniknie, pozostawiając formę use.

Przeczenia:

You didn't use to smoke so much, Frank. Kiedyś tyle nie paliłeś, Frank.
We didn't use to argue so often. Kiedyś nie kłóciliśmy się tak często.
This city didn't use to be so crowded. To miasto nie było kiedyś takie zatłoczone.
There didn't use to be a church here. Kiedyś nie było tu kościoła.
I didn't use to eat chocolate. Kiedyś nie jadłam czekolady.

Pytania:

What music did you use to listen to as a teenager? Jakiej muzyki słuchałeś jako nastolatek?
Did you use to fight with your younger brother? Biłeś się ze swoim młodszym bratem?
How did you use to get to school? Jak dostawałeś się do szkoły?
Did you use to live in Paris as a child, Ann? Czy jako dziecko mieszkałaś w Paryżu, Ann?
Where did you use to spend your holidays, boys? Gdzie spędzaliście kiedyś wakacje, chłopcy?

Dla podsumowania informacji o tej konstrukcji mamy dla Was nasączony nią dialog domowej roboty:

We're getting old, Diane. Starzejemy się, Diane.
Why are you saying that? Dlaczego tak mówisz?
We used to go out more often. Kiedyś częściej wychodziliśmy.
I suppose you're right. We used to be more sociable. Chyba masz rację. Kiedyś byliśmy bardziej towarzyscy.
I've become so lazy. I used to do things. Zrobiłem się taki leniwy. Kiedyś robiłem różne rzeczy.
Well, you didn't use to be more hard-working... Cóż, nie byłeś bardziej pracowity...
But I used to have hobbies! I used to play basketball and go cycling. Ale miałem różne hobby! Grałem w koszykówkę i jeździłem na rowerze.
You used to be fitter, that's all. Kiedyś byłeś w lepszej formie, to wszystko.
Oh, come on. I'm still doing well. Och, daj spokój. Nadal sobie dobrze radzę.
But you're not as energetic as before, admit it. Ale nie jesteś taki energiczny jak przedtem, przyznaj to.
So I am right! We're getting old. Więc mam rację! Starzejemy się.
Speak for yourself, Derek. I look and feel better than ten years ago. Mów za siebie, Derek. Ja wyglądam i czuję się lepiej niż dziesięć lat temu.

Teraz mała dygresja, która być może niektórym z Was trochę rozjaśni w głowach. Pod jednym z ćwiczeń gramatycznych naszego serwisu językowego pojawiło się w komentarzu pytanie, które dotyczyło poniższego przykładu:

Scissors are used to cut paper.

Internautę zdziwiło użycie used to . Jeśli przyjrzycie się temu zdaniu w porównaniu z przykładami z konstrukcją used to, które przedstawiliśmy Wam wyżej, powinniście zauważyć, że pojawił się jakiś niepasujący element:

Scissors are used to cut paper.

W żadnym z wcześniejszych przykładów na zastosowanie konstrukcji used to do something nie było czasownika to be, prawda? Skąd zatem forma are? Już wyjaśniamy. Wskazany przez internautę przykład nie mówi o tym, co zwyczajowo było robione w przeszłości. Kluczowa część tego zdania to po prostu strona bierna czasownika use — używać:

Scissors are used to cut paper. Nożyczki są używane do cięcia papieru.

Dla zainteresowanych (tak poza głównym tematem) inne przykłady na stronę bierną z czasownikiem use:

What techniques can be used to eliminate fossilized errors? Jakich technik można użyć, żeby wyeliminować utwalone błędy?
A special programme was used to analyse new fashion trends. Użyto specjalnego programu, żeby przeanalizować nowe trendy modowe.
The new machines will be used to move goods to the other end of the building. Nowe maszyny będą wykorzystywane do przenoszenia towarów do drugiego końca budynku.

Podsumowując dygresję — warto zapamiętać, że konstrukcja used to do something, która mówi o powtarzalnych czynnościach lub utrzymującym się stanie w przeszłości, nie ma stałego elementu, którym byłby czasownik to be.

used to i would — podobieństwa i różnice

Gdy mówimy o powtarzających się czynnościach lub charakterystycznym, zwyczajowym zachowaniu w przeszłości, możemy także użyć would:

When we were kids, our grandpa would take us to the zoo every weekend. Kiedy byliśmy dziećmi, dziadek zabierał nas do zoo w każdy weekend.
As she became more and more senile, she would often ask her neighbour for help. Kiedy na starość stała się coraz bardziej niedołężna, często prosiła o pomoc sąsiadkę.
Derek's nasty habits put off every girl. He would bite his nails and spit on the floor. Paskudne nawyki Dereka zniechęcały każdą dziewczynę. Obgryzał paznokcie i pluł na podłogę.
Whenever the teacher invited questions from the students, Mike would always raise his hand. Jak tylko nauczycielka zapraszała uczniów do zadawania pytań, Mike zawsze podnosił rękę.
Whenever she saw him on her way to work, she would immediately cross the street to avoid speaking to him. Za każdym razem, gdy widziała go w drodze do pracy, natychmiast przechodziła na drugą stronę ulicy, żeby uniknąć rozmowy.

Nie szarżujcie jednak z would w takim kontekście. Trzeba pamiętać, że nie zastosujemy go tak jak used to, jeśli mówimy o stanie:

I used to be slimmer. I would be slimmer.
We used to have more energy. We would have more energy.

get used to doing something

Przyzwyczailiście się już do naszego blogowego stylu? Teraz kilka słów właśnie o przyzwyczajaniu się. Zachęcamy do zapoznania się z kolejną strukturą gramatyczną, którą naszpikowaliśmy — mamy nadzieję, że w granicach rozsądku — poniższy dialog:

Jane?! Is that you? Long time no see! Jane?! To ty?! Kopę lat!
Mary?! I can't believe it! How are things? Mary?! Nie wierzę! Co słychać?
Well, a lot has changed since university. I'm a married woman now. Cóż, od studiów wiele się zmieniło. Jestem teraz mężatką.
Really? Congratulations! Naprawdę? Gratulacje!
Thank you. Dziękuję.
You don't sound pleased. Is everything all right, if you don't mind me asking? Nie wydajesz się zadowolona. Wszystko w porządku, jeśli mogę zapytać?
Well, to be honest... I don't think I'll ever get used to it. Szczerze mówiąc... Chyba się nigdy do tego nie przyzwyczaję.
Get used to what? Being married? Do czego? Bycia mężatką?
Yeah. I mean I've already got used to living away from home but it's really difficult to get used to sharing space with another person, even if it's Chris. No tak. W sensie przyzwyczaiłam się już do mieszkania daleko od domu, ale naprawdę trudno jest się przyzwyczaić do dzielenia z kimś przestrzeni, nawet, jeśli ten ktoś to Chris.
You probably need more time. Prawdopodobnie potrzebujesz więcej czasu.
And I can't get used to the noise of the city. We're renting a flat in the very centre and it's awful. I nie mogę się przyzwyczaić do hałasu miasta. Mieszkamy w samym centrum i jest okropnie.
I know what you mean. It took me ages to get used to London. Wiem, co masz na myśli. Całe wieki mi zajęło przyzwyczajenie się do Londynu.
So you're a London girl now? Wow! Więc jesteś teraz panną z Londynu? Wow!
It's over two years now. The noise can be irritating but surely that's not one of the biggest problems? To już ponad dwa lata. Hałas bywa irytujący, ale to raczej nie jeden z największych problemów?
Of course there are other things... Oczywiście są inne...
Let me guess... It's his mother, isn't it? She's not quite an angel, am I right? Niech zgadnę... Chodzi o jego matkę, prawda? Niezupełnie jest aniołem, mam rację?
She's driving me crazy! I'm slowly getting used to spending every second weekend with her but I'll never get used to calling her 'mum'. Doprowadza mnie do szału! Powoli przyzwyczajam się do spędzania z nią co drugiego weekendu, ale nigdy nie przyzwyczaję się do mówienia do niej ‚‚mamo’’.
Is she that bad? Aż taka zła jest?
Prying and patronising! But how did you know? Wścibska i protekcjonalna! Ale skąd wiedziałaś?
Most of them are like that... Większość z nich jest taka...
I sometimes think mine's even worse! Czasami myślę, że moja jest jeszcze gorsza!

W dialogu wykorzystano strukturę, którą tłumaczymy przyzwyczaić się do (robienia) czegoś:

get used to (doing) something

Doing ujęliśmy w nawias, bo ta forma jest tu opcjonalna — możemy użyć także rzeczownika, czyli:

get used to eating smaller meals przyzwyczaić się do jedzenia mniejszych posiłków
albo:
get used to smaller meals przyzwyczaić się do mniejszych posiłków

Jak już zapamięta się ten wzór, wystarczy odpowienio odmienić czasownik get, tzn. użyć czasu lub struktury gramatycznej, która jest potrzebna do wyrażenia naszej myśli, a potem wstawić pozostałe elementy:

My dietician says I must get used to eating smaller meals. Mój dietetyk mówi, że muszę przyzwyczaić się do jedzenia mniejszych posiłków.
I don't think I'll get used to eating smaller meals. Nie sądzę, że przyzwyczaję się do jedzenia mniejszych posiłków.
I can't get used to eating smaller meals. Nie mogę się przyzwyczaić do jedzenia mniejszych posiłków.
I quickly got used to eating smaller meals. Szybko przyzwyczaiłem się do jedzenia mniejszych posiłków.
How did you get used to eating smaller meals? Jak przyzwyczaiłeś się do jedzenia mniejszych posiłków?

Od samego powtarzania przykładów można schudnąć... A przynajmniej rozprostować zmarszczki wokół ust.

Przeanalizujcie kolejne przykłady. Chyba nie jest to takie trudne, prawda?

I got used to getting up early. Przyzwyczaiłam się do wstawania wcześnie.
Will you get used to driving on the left? Przyzwyczaisz się do jeżdzenia prawą stroną jezdni?
He's gradually getting used to living in a block of flats. Stopniowo przyzwyczaja się do mieszkania w bloku.
I can't get used to working eight hours a day. Nie mogę przyzwyczaić się do pracowania przez osiem godzin dziennie.
Would you get used to wearing a wig? Przyzwyczaiłbyś się do noszenia peruki?
I can't get used to this noise. Nie mogę przyzwyczaić się do tego hałasu.
She hasn't got used to her new boss yet. Ona się jeszcze nie przyzwyczaiła do nowego szefa.
We will soon get used to the new situation. Wkrótce przyzwyczaimy się do nowej sytuacji.
You must get used to my rules. Musisz przyzwyczaić się do moich zasad.

be used to doing something

Ostatnia z trzech struktur wspomnianych na początku to być do czegoś przyzwyczajonym (inaczej być nawykłym, mieć w zwyczaju) i — uwaga — tutaj używamy czasownika to be.

to be used to doing something
to be used to something

Jak widzicie, jej obowiązkowe elementy to czasownik to be (oczywiście w zdaniu odmienimy go przez osoby), do którego dodajemyused + to oraz gerundium, czyli rzeczownik odczasownikowy (doing) lub zwykły rzeczownik. Sprawdźmy, jak to działa w naszym dialogu:

This bloody tap is acting up again. When are you going to do something about it? I've asked you a hundred times! Ten cholerny kran znowu nawala. Kiedy zamierzasz coś z tym zrobić? Prosiłam cię ze sto razy!
What's got into you Karen? You've become unbearable recently! Co w ciebie wstąpiło, Karen? Ostatnio stałaś się nieznośna!
Me?! It's you who's forever making scathing remarks about anything I'm doing! Ja?! To ty wiecznie zjadliwie komentujesz wszystko, co robię!
It's how I react to the new you! I'm not used to this constant irritability of yours! Is it because of the new job? What's going on? Tak reaguję na nową ciebie! Nie jestem nawykły do tego twojego wiecznego rozdrażnienia! Czy to przez nową pracę? Co się dzieje?
I can't stand it anymore. I'm on the verge of quitting. Nie mogę tego dłużej znieść. Jestem o krok od złożenia wypowiedzenia.
Quitting? Being a teacher was supposed to be the job of your dreams, so refreshing after years of routine work in administration. Wypowiedzenia? Bycie nauczycielką miało być pracą twoich marzeń, takim powiewem świeżości po latach rutyny w administracji.
It was at the beginning. But then... I used to manage a team, for god's sake! I'm not used to being pushed around! Especially by a bunch of teenagers... Na początku tak było. Ale potem... Ja zarządzałam zespołem, na litość boską! Nie jestem przyzwyczajona do tego, żeby mną pomiatać! Zwłaszcza jeśli robi to grupa nastolatków...

Wyróżnione są dwa miejsca — tutaj akurat użyliśmy konstrukcji to be used to (doing) something w formie przeczącej, bo tak zadziałała fantazja Waszej oddanej autorki. Jak widzicie, podstawą do tworzenia przeczeń (a także pytań) jest czasownik to be, który jest jednym z elementów tej konstrukcji. Spójrzcie na przykłady w czasie teraźniejszym i przeszłym:

Sleeping with the light on is no problem for me. I'm used to it. Spanie przy włączonym świetle nie jest dla mnie problemem. Jestem do tego przyzwyczajona.
Jeff was used to commuting to work, so when the company moved its premises, an extra ten-minute drive was not a problem for him. Jeff był przyzwyczajony do dojeżdżania do pracy, więc kiedy firma zmieniła siedzibę, dodatkowe 10 minut samochodem nie było dla niego problemem.
I'm not upset with you. I'm just not used to such personal questions. Nie jestem na ciebie zła. Po prostu nie jestem nawykła do tak osobistych pytań.
Our new teacher's methods made us feel a bit uncomfortable because we weren't used to being treated as partners. Metody naszego nowego nauczyciela wywołały u nas lekki dyskomfort, bo nie byliśmy przyzwyczajeni, żeby traktowano nas jak partnerów.
Are you used to working shifts or would it be a problem for you? Jesteś przyzwyczajony do pracy zmianowej czy byłby to dla ciebie problem?
Were they used to looking after someone? Byli przyzwyczajeni do opiekowania się kimś?

Po tej sporej porcji gramatyki, poświęćmy trochę uwagi słownictwu związanemu z nawykami i przyzwyczajeniami.

nawyki w angielskich słownictwie — idiomy i inne wyrażenia

Na początku artykułu wspomnieliśmy, że nawyków nie jest łatwo się pozbyć. Oczywiście, nie wszystkie są szkodliwe i walka z nimi czasem nie ma większego sensu. Nie każdy niewolnik własnych przyzwyczajeń (creature of habit) wymaga natychmiastowego ratunku. Jeżeli dziadek zawsze przy śniadaniu czyta gazetę, nie trzeba wyrywać mu jej z rąk. Może lepiej pogodzić się z tym, że that's how he rolls, czyli w wolnym tłumaczeniu on już tak ma. Dziadek swoje przeżył i zasługuje na odrobinę przyjemności. A może po prostu ma zbyt niskie ciśnienie i poranna dawka wiadomości doskonale się tu sprawdza.

Ostatecznie, zawsze możemy uciec się do znanego powiedzenia:

You can't teach an old dog new tricks.

Jakie jeszcze wyrażenia dotyczące nawyków znajdziemy w języku angielskim? Zacznijmy od tych, w których pojawia się słowo habit.

habit

habithabit

zwyczaj, przyzwyczajenie, nawyk

routine

routineroutine

rutyna, ustalony porządek

out of habit z przyzwyczajenia
This magazine isn't what it used to be but I still regularly read it out of habit.
by force of habit siłą przyzwyczajenia
By force of habit he always wears his watch on the right wrist.
get into the habit of doing something
fall into the habit of doing something
nabrać przyzwyczajenia robienia czegoś
When I was living at the seaside, I got into the habit of going on a morning run along the coast.
break the habit porzucić przyzwyczajenie, skończyć z nawykiem
How can I break the habit of licking the mixing spoon each time I make a cake?
get out of habit odwyknąć, odzwyczaić się
I seem to have got out of the habit of drinking a glass of water every morning.
make a habit of something zrobić z czegoś zwyczaj
I really liked the game of tennis we had last weekend. Let's make a habit of it!
be in the habit of doing something mieć nawyk robienia czegoś, mieć coś w zwyczaju
Greg's not in the habit of talking to strangers on trains.

Inne przydatne wyrażenia:

be accustomed to (doing) something być do czegoś przyzwyczajonym, nawykłym
We are accustomed to dealing with difficult customers.
as is somebody's wont jak ktoś ma w zwyczaju
He left without saying goodbye, as is his wont.
be wont to do something mieć zwyczaj coś robić
Elderly people are wont to talk about diseases.
become second nature to somebody wejść komuś w krew
Long morning walks with my dog are gradually becoming second nature to me.

Macie już plany na najbliższy weekend? Może zamiast porannej gazety, do śniadania poczytacie nasze artykuły? A najlepiej pójdźcie jeszcze dalej:

Make a habit of it!

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (3)

super, dzieki

dzięki za wartościowy materiał.

Dobrze się to czyta. Bardzo pomocy wpis.

Postaw nam wirtualną kawę