Różnice w wymowie bear, beer, bird i beard

Let's go for a beer, czyli jak odróżnić zaproszenie na piwo od zaproszenia na polowanie

Lead: Jeśli myślicie, że ucząc się języka obcego, nie warto przejmować się wymową, ten tekst pokaże Wam, że jest inaczej. Za przykład posłużą nam cztery popularne angielskie słowa: bear, beer, beard i bird.

Jak ważna jest poprawna wymowa, można się przekonać, gdy ktoś strzeli gafę, na przykład w barze będzie próbował zamówić... niedźwiedzia (wzięte z życia!). W tym przypadku powodem kłopotliwych sytuacji jest kilka angielskich słówek, które mają podobną wymowę, w związku z czym często są mylone.

playbeer piwo
playbear niedźwiedź
playbird ptak
playbeard broda

Przykładów wyrazów mylonych ze względu na podobną wymowę czy pisownię – a najczęściej jedno i drugie – jest w języku angielskim oczywiście więcej. Postaramy się systematycznie o nich pisać.

Spójrzcie na przykładowe użycie tych czterech kłopotliwych fonetycznie wyrazów.

BIRD, czyli ptak:

bird

birdbird

ptak

playLook at that colourful bird up there. It's beautiful! Spójrz na tego kolorowego ptaka tam w górze. Jest piękny!
playAre penguins mammals or birds? Pingwiny to ssaki czy ptaki?
playIt was a beautiful morning. The sun was shining and the birds were singing. To był piękny poranek. Świeciło słońce i śpiewały ptaki.

BEER, czyli piwo:

beer

beerbeer

piwo

playDo you fancy another beer? Masz ochotę na jeszcze jedno piwo?
playThe beer's on me tonight. Dziś ja stawiam piwo.
playI hardly ever drink beer. I prefer wine. Rzadko kiedy piję piwo. Wolę wino.

BEARD, czyli broda:

beard

beardbeard

broda (zarost)

playTime you trimmed your beard. It looks disgusting! Pora, żebyś przyciął brodę. Wygląda obrzydliwie!
playThe beard makes him look much older. Broda bardzo go postarza.
playAre you growing a beard? Zapuszczasz brodę?

BEAR, czyli niedźwiedź:

bear

bearbear

niedźwiedź

playYou're not going to believe this! We've just seen a bear! Nie uwierzysz! Właśnie widzieliśmy niedźwiedzia!
playAre there any bears in this zoo? Czy w tym zoo są niedźwiedzie?
playHow long do bears live? Jak długo żyją niedźwiedzie?

Z czeluści internetu i własnych umysłów wyłowiliśmy dla Was jeszcze kilka zwrotów frazeologicznych i idiomów z tymi słowami:

playPaul and Fiona don't go out very often. They're both home birds. Paul i Fiona nie wychodzą zbyt często. Oboje są domatorami.
playDon's got the bird again. His career as a stand-up comedian is over, I suppose. Don znowu został wygwizdany. Zdaje się, że jego kariera w zawodzie standupera jest skończona.
playI'd take what they're offering. A bird in the hand is worth two in the bush. Na twoim miejscu wziąłbym, co dają. Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu.
playDon't tell me that the old bird has cheated on us again! Nie mów, że ten stary wyga nas znowu oszukał!
playThat boy has just flipped us the bird! Tamten chłopak właśnie pokazał nam środkowy palec!
playI've got some beer money put aside. Mam odłożone trochę zaskórniaków.
playWhat's wrong with Alice today? She's like a bear with a sore head. Co się dzisiaj stało Alice? Jest zła jak osa.
playYou can give it to me straight. I'm loaded for bear. Możesz być ze mną szczery. Jestem gotowy na najgorsze.

czasownik bear

Bear może też być czasownikiem:

infinitive past simple past participle
playbear playbore playborne

Główne znaczenie tego czasownka to znieść, ścierpieć, wytrzymać, jak w poniższych przykładach:

playI can't bear this noise! Turn the radio down! Nie mogę znieść tego hałasu! Przycisz radio!
playLillian has always borne her problems with dignity. Lillian zawsze znosiła swoje problemy z godnością.
The soldier bore his destiny with great courage. Żołnierz zniósł swoje przeznaczenie z wielką odwagą.

to be born

Prawdopodobnie zastanawialiście się czasem, skąd pochodzi forma born w dobrze Wam znanym zdaniu

playI was born in... Urodziłem się w...

Otóż jest to nieco zmieniona forma past participle czasownika bear (born zamiast borne), tym razem w znaczeniu urodzić dziecko, powić. We współczesnym języku w tym znaczeniu czasownik bear używany jest tylko w stylu formalnym, ale pozostał w stronie biernej właśnie w znanym wszystkim to be born, czyli być urodzonym.

bear w znaczeniu ponieść

Inne znaczenie czasownika bear, na które chcemy zwrócić Waszą uwagę, to ponieść (np. koszty, odpowiedzialność):

playYou must be ready to bear responsibility if something goes wrong. Musisz być przygotowany na poniesienie odpowiedzialności, jeśli coś pójdzie źle.
playWho's going to bear the cost of these changes? Kto poniesie koszt tych zmian?

czasownik bear w idiomach i wyrażeniach

Czasownik bear jest elementem wielu zwrotów frazeologicznych oraz idiomatycznych, np:

playbear something in mind zapamiętać; brać pod uwagę
playWe should bear in mind a few things if we're to go ahead with this project.
playnot bear thinking about być na tyle okropnym, że trudno o tym myśleć
playThe long-term consequences of global warming don't bear thinking about.
playbear resemblance to somebody być podobnym do kogoś/czegoś, przypominać
playbear resemblance to something
playThese paintings bear no resemblance to the style of that period! How could you think they were genuine?
playbear left skręcić w lewo/w prawo
playbear right
playOnce you get there, bear left and go straight on for about fifty metres.
playbear testimony (za)świadczyć o czym
playbear witness
playI can bear testimony to Mike's honesty.
playbear the scars nosić w sobie ból po przebytej traumie
playHe still bears the scars of the fatal accident he caused a few years ago.
playbear fruit przynosić owoce (pozytywne rezultaty)
playLet's hope our efforts bear fruit and we get that contract.

Na tym chyba zakończymy tę kolejną dawkę wiedzy o języku angielskim. Jednak pomysły na kontynuację bloga jeszcze się nie wyczerpały, a zatem bear with me, czyli – w baaaardzo wolnym tłumaczeniu – zostańcie ze mną, misie.

playbear with me

Do następnego!

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.